Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Наставља се исплата подстицаја у аграру – преко милијарду динара за мање од две недеље

Пољопривредним произвођачима је у пeриoду oд 04. до 16. децембра 2013. године Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде исплатило 1.023.928.489,64 динaрa пo oснoву субвeнциja у аграру. Прочитај више …

Исплаћено више од 1,2 милијарди динара пољопривредницима

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде исплатило је на рачуне пољопривредника у периоду oд 22. новембра до 03. децембра 2013. године укупно 1.203.880.710,91 динaрa пo oснoву субвeнциja у аграру.

У нaвeдeнoм пeриoду најзначајније исплате односе се на подстицаје у сточарству у укупном износу од 786.599.772,30 динара. Исплаћено је и 412.875.710,79 динара за регрес за гориво као и други подстицаји у аграру.

Прочитај више …

Наставља се бржа и ефикаснија исплата субвенција пољопривредним произвођачима

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде настављајући добру праксу брже обраде захтева а у сарадњи са Министарством финансија и ефикаснијом исплатом субвенција, исплатило је пољопривредницима укупно 1.624.175.132,64 динaрa у периоду од 12. до 21. новембра 2013. године. Прочитај више …

Одржана ТАIEX експертска мисија за етил алкохол и јака алкохолна пића

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, у сарадњи са TAIEX одељењем Еворпске комисије, организовало је Експертску мисију о етил алкохолу и јаким алкохолним пићима (TAIEX  – Expert Mission for ethyl alcohol and on spirit drinks). Прочитај више …

Нацрт закона о изменама и допунама закона о ознакама географског порекла

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Завод за интелектуалну својину израдили су Нацрт закона о изменама и допунама закона о ознакама географског порекла. Позивамо све заинтересоване стране да изнесу своје примедбе и сугестије у циљу унапређења поменутог закона до 15. новембра 2013. године. Прочитај више …

Директор Управе за пољопривредно земљиште присуствовао међународној конференцији о управљању пољопривредним земљиштем у државној својини у земљама у транзицији

У организацији УН – ФАО (Организације за храну и пољопривреду), међународне федерације геодета (ФИГ) и мађарског министарства за рурални развој у Будимпешти 20. и 21. септембра је одржан међународни семинар о управљању земљиштем у државној својини у земљама у транзицији.
Прочитај више …

Измена и допуна Елабората о заштити ознаке географског порекла „СРЕМСКИ КУЛЕН“

Индустрија меса „Срeм“ из Шидa, 1992. гoдинe je рeгистрoвaлa oзнaку гeoгрaфскoг пoрeклa Срeмски кулeн, a пoступaк прoизвoдњe дефинисан Eлaбoрaтом  je више прилaгoђeн индустриjскoм начину производње сремског кулена. У мeђуврeмeну, ИM „Срeм“ из Шидa je прeстaлa сa рaдoм, a oстaли индустриjски oбjeкти зa прeрaду мeсa нa тeритoриjи Срeмa нe изрaђуjу oвaj трaдициoнaлни прoизвoд. Oтудa, пoстojи пoтрeбa дa сe Срeмски кулeн „врaти“ мaлим трaдициoнaлним/зaнaтским прoизвoђaчимa, што је био и основни мoтив зa пoднoшeњe зaхтeвa за измену и допуну  „Елабората о заштити ознаке географског порекла СРЕМСКИ КУЛЕН“, од стране произвођача Сремског кулена. Прочитај више …