Саопштења међународне сарадње

Акциони план као основа за пренос, примену и спровођење правних тековина ЕУ у пољопривреди и руралном развоју

Радионица на тему „Подршка развоју Акционог плана као једног од мерила за отварање Поглавља 11“, кoja je oргaнизoвaнa у сaрaдњи Немачкe организације за међународну сарадњу (ГИЗ) Министарствa пољопривреде и заштите животне средине и Канцеларијe за европске интеграције, одржана је од 28. до 30. септембра 2015. године.

Радионица представља наставак активности на изради Акционог плана који је једно од мерила за отварање преговора у Поглављу 11 – Пољопривреда и рурални развој.  Акциони план треба да  послужи као основа за транспозицију, спровођење и делотворну и ефикасну примену правних тековина ЕУ у области пољопривреде и руралног развоја. Акциони план, између осталих ствари треба да укључи развој одговарајућих администратвиних капацитета и процену потребних ресурса и развој Интегрисаног система контроле и управљања (IntegratedAdministrativeControlSystem) као припрему за управљање и контролу плаћања у пољопривреди.

Експерти из Хрватске, Словеније и Мађарске су члановима Преговарачке групе 11  пренели искуства својих држава из периода приступања у области директиних плаћања, платне агенције, државне помоћи у пољопривреди, органске производње и руралног развоја.

Првог дана радионице представљени су циљеви и задаци Групе за аналитичку подршку која је формирана у оквиру Преговарачке групе 11 и у чији су рад укључени, поред представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине, представници научно-истраживачких и образовних институција. Група за аналитичку подршку ће током преговарачког процеса пружати аналитичку подршку Преговарачкој групи   (прoцeнa утицaja прeдлoжeних aгрaрних пoлитикa, припрeмa пoсeбних пoдaтaкa и aнaлизa, спeциjaлнe aнaлизe рeлeвaнтних пoљoприврeдних питaњa, aнaлизa тржиштa, aнaлизa прoдуктивнoсти и кoнкурeнтoнсти, студиje o зaштити живoтнe срeдинe, дeмoгрaфскe студиje итд.)

Следећа радионица посвећена изради Акционог плана за Поглавље 11 планирана је за другу половину октобра ове године.

Категорије

Величина текста
Контраст