Саопштења пољопривредне инспекције

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА Пекарски производи безбедни и задовољавајућег квалитета

Опсежна активност пољопривредне инспекције на прикупљању свих релевантних чињеница које се тичу безбедности хране биљног порекла у Републици Србији је резултирала и крајњом верзијом анализе извештаја лабораторија. Извештаји су обухватили све узорке хране биљног порекла по врсти производа и испитиваном параметру (микробиолошки и физичко хемијиски параметри) за протеклих пет година, a кojи укључуjу и инспeкциjскe узoркe. Анализа обухвата закључке изведене из испитивања 36.543 узорка пекарских производа на којима је испитивано 122.743 физичко хемијских параметара, као и 38.475 узорака на којима је испитивано 131.175 микробиолошких параметара. Поред овога изведени су и закључци на основу 7.287 инспекцијских контрола пекарских производа извршених у протеклих шест година у производним пекарским погонима и промету.

Током контрола у периоду од 2010. године, закључно са септембром 2015. године, пољопривредни инспектори обавили су 7.287 контрола пекара и пекарских производа. У 2.022 случајева је констатована одређена неусаглашеност, односно у 27,8% случајева је констатована одређена неправилност. Инспектори су у поменутом периоду донели: 2.258 Решења о отклањању неправилности; 118 Решења о забрани производње; 26 Решења о забрани промета. Поднето је 706 захтева судовима за прекршаје и 83 пријаве за привредни преступ. Пољопривредној инспекцији су се у 446 случајева обратили потрошачи због пријава које су се односиле на пекарске производе и у 140 случајева се потврдило да је потрошач био у праву (31%).

Будуће контроле пољопривредне инспекције у контроли пекарских производа биће усмерене на производне погоне (хигијена, системи безбедности, следљивост) и проверу декларација и исказаног састава производа. Све активности биће транспарентне и засноване на годишњим, кварталним и месечним плановима према утврђеним процедурама и дефинисаним чек листама.

На линковима можете видети детаљније информације:

Анализа безбедности и квалитета пекарских производа

Анализа контрола пекарских производа у протеклих шест година

Будуће активности пољопривредне инспекције

Категорије

Величина текста
Контраст