Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Ангажовани сви капацитети за одбрану од поплава

Дирекција за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине издала је налог свим Јавним водопривредним предузећима да ангажују све капацитете и спроведу све прописе на територијама које су у њиховој надлежности, а тичу се одбране од поплава. Посебно је наглашено да предузећа обрате пажњу на спремност акумулација (да се обави предпражњење тамо где је то потребно) као и спремност хидромелиорационих система за пријем унутрашњих вода. Надлежни из Дирекције за воде обавестили су сви субјекте из Оперативног плана за одбрану од поплава (ЕПС, ЈКП итд.) како би преузели неопходне активности.

Прочитај више …

Италијански амбасадор Њ.Е. Ђузепе Манцо у посети министру Снежани Богосављевић Бошковић

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић састала се данас, 14. маја 2014. године, са амбасадором Италије Њ.Е. господином Ђузепеом Манцом у просторијама министарства.
Прочитај више …

Њ.Е. Владимир Чушев састао се са министром Богосављевић Бошковић

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф.др Снежана Богосављевић Бошковић, састала се данас  14.маја 2014.године са амбасадором Републике Белорусије Њ.Е. Владимиром Чушевим у просторијама ресорног министарства.

Прочитај више …

Сусрeт министрa Снeжaнe Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић и aмбaсaдoрa СAД-а Њ.E. г-динa Мajклa Кирбиja

Београд, 14. мај 2014. година – Aмeрички aмбaсaдoр Majкл Кирби дaнaс je биo у пoсeти Mинистaрству пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe. Aмбaсaдoр Кирби сaстao сe сa министрoм Снeжaнoм Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић. Aмeрички aмбaсaдoр и министaр Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић рaзгoвaрaли су o мoгућнoстимa o унaпрeђeњу сaрaдњe у oблaсти пoљoприврeдe двe зeмљe. Прочитај више …

Предузете све мере збрињавања заплењених животиња у близини граничног прелаза шпиљан

На позив Министарства унутрашњих послова Републике Србије, ветеринарска инспекција Рашког управног округа је 27. априла 2014. године изашла на терен у близини граничног прелаза Шпиљан  у општини  Тутин где је  у гаражи приватне куће у возилу  без регистарских ознака запленила одређен број животиња.

Прочитај више …

Предузећа избегавају своје обавезе према агенцији за заштиту животне средине

Агенција за заштиту животне средине жели да информише ширу јавност да је анализом достављених података утврђено да одређени број предузећа избегава испуњавање обавеза извештавања за Национални регистар извора загађивања. Агенција је до сада, примила око 10700 извештаја од нешто више од 6000 обвезника, али још увек око 8000 извештаја није достављено. Највећи број извештаја нису доставила предузећа која на тржиште Србије стављају производе који након употребе постају посебни токови отпада – гуме, батерије, уља итд, њих преко 7000.

Прочитај више …

Зaбрaњен прoмeт и примeнa срeдстaвa зa зaштиту биљa кojи сaдржe aкtивну супстaнцу кaрбoфурaн

Mинистaрствo пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe, рeпубличкe и пoкрajинскe инспeкциje нaдлeжнe зa пoслoвe пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe, кao и стручнe oргaнизaциje зaштитe прирoдe упoзoрaвajу дa су у Србиjи свe чeшћи случajeви стрaдaњa зaштићeних врстa од нaциoнaлнoг и мeђунaрoднoг знaчaja,  чиjи je узрoк злoупoтрeбa инсeктицидa Фурaдaн 35 СT (aктивнa супстaнцa: кaрбoфурaн).

Прочитај више …

Извештај ветеринарске инспекције о обављеној контроли у основној школи „Стеван Сремац“ у Борчи

Ветеринарска инспекција Министарства пољопривреде и заштите животне средине је обавила јуче службену контролу у Основној школи „Стеван Сремац“ у Борчи.

Прочитај више …