Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Резултати контроле пољопривредне инспекције безбедности хране биљног порекла у 2014. години

Пољопривредна инспекција Министарства пољопривреде заштите животне средине Републике Србије задужена је за контролу безбедности хране биљног порекла, укључујући и алкохолна и безалкохолна пића. Прочитај више …

Активности пољопривредне инспекције поводом предстојеће жетве

Поводом предстојеће жетве пшенице, пољопривредни инспектори Министарства пољопривреде и заштите животне средине, започели су регистрацију прелазних залиха меркантилне пшенице у складиштима.  Прочитај више …

Кoнтрoлa прoизвoдa oд пoврћa – зaчини и дoдaци jeлу су испрaвни

У oквиру кoнтинуирaнe кoнтрoлe прoизвoђaчa прeхрaмбeних прoизвoдa биљнoг пoрeклa, кojу спрoвoди Oдeљeњe пoљoприврeднe инспeкциje Mинистaрствa пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe, кoнтрoлисaни су дoдaци jeлимa с пoврћeм  и млeвeнa зaчинскa пaприкa. Сви узорци су били исправни. Прочитај више …

Пољопривредна инспекција контролише објекте за производњу и наставља појачан надзор хране биљног порекла

Према постављеном плану активности ангажовања у ванредној ситуацији, пољопривредни инспектори Министарства пољопривреде и заштите животне средине започели су контролу сировина у објектима за производњу док се појачан надзор хране биљног порекла наставља код великих произвођача и прометника као и на пунктовима на којима се дистрибуира храна угроженима. Прочитај више …

Интензивне контроле и дежурства пољопривредне инспекције на целој територији Републике Србије

Одељење пољопривредне инспекције наставља да редовно обилази све пунктове на којима се дистрибуира (прима и дели) храна угроженима. Појачан је и надзор великих произвођача  и прометника како би се смањио ризик да у ванредној ситуацији, изазваној елементарним непогодама, дође до нарушавања безбедности хране – прехрамбених производа биљног порекла. Прочитај више …

Пољопривредна инспекција

Пољопривредна инспекција обавља контролу безбедности хране биљног порекла у фази производње, прераде и промета на велико; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи, преради и промету на велико. Прочитај више …