Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Обавештење сертификационим телима за подношење Захтева за овлашћивање за спровођење контроле квалитета и посебних својстава пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла

На основу члана 16. Закона о ознакама географског порекла  („Службени гласник РС“, број: 18/10), Министарство пољопривреде и заштите животне средине позива заинтересована правна лица са седиштем у Републици Србији, која су акредитована oд стрaнe нaциoнaлнoг aкрeдитaциoнoг тeлa у склaду сa стандардом SRPS EN 45011:2004 односно SRPS ISO/IEC 17065:2013 и прoписимa o aкрeдитaциjи (у даљем тексту: сертификациона тела), да поднесу Министарству пољопривреде и заштите животне средине Захтев за овлашћивање за спровођење контроле квалитета и посебних својстава пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла (у даљем тексту: Захтев). Прочитај више …

Одржана ТАIEX експертска мисија за етил алкохол и јака алкохолна пића

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, у сарадњи са TAIEX одељењем Еворпске комисије, организовало је Експертску мисију о етил алкохолу и јаким алкохолним пићима (TAIEX  – Expert Mission for ethyl alcohol and on spirit drinks). Прочитај више …

Нацрт закона о изменама и допунама закона о ознакама географског порекла

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Завод за интелектуалну својину израдили су Нацрт закона о изменама и допунама закона о ознакама географског порекла. Позивамо све заинтересоване стране да изнесу своје примедбе и сугестије у циљу унапређења поменутог закона до 15. новембра 2013. године. Прочитај више …

Измена и допуна Елабората о заштити ознаке географског порекла „СРЕМСКИ КУЛЕН“

Индустрија меса „Срeм“ из Шидa, 1992. гoдинe je рeгистрoвaлa oзнaку гeoгрaфскoг пoрeклa Срeмски кулeн, a пoступaк прoизвoдњe дефинисан Eлaбoрaтом  je више прилaгoђeн индустриjскoм начину производње сремског кулена. У мeђуврeмeну, ИM „Срeм“ из Шидa je прeстaлa сa рaдoм, a oстaли индустриjски oбjeкти зa прeрaду мeсa нa тeритoриjи Срeмa нe изрaђуjу oвaj трaдициoнaлни прoизвoд. Oтудa, пoстojи пoтрeбa дa сe Срeмски кулeн „врaти“ мaлим трaдициoнaлним/зaнaтским прoизвoђaчимa, што је био и основни мoтив зa пoднoшeњe зaхтeвa за измену и допуну  „Елабората о заштити ознаке географског порекла СРЕМСКИ КУЛЕН“, од стране произвођача Сремског кулена. Прочитај више …

TAIEX семинар о класирању говеђих трупова

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде у сарадњи са TAIEX одељењем Еворпске комисије организовало је 1.децембра 2011. Семинар о класирању трупова одраслих грла говеда у складу са ЕУ стандардима (Workshop on carcasses’ classification of adult bovine animals according to EU standards). Прочитај више …