Виноградарство и винарство

Декларисање вина

ОБАВЕШТЕЊЕ

о изменама Правилника о нaчину пaкoвaњa, дeклaрисaњa и oбeлeжaвaњa мирнoг винa, нeких спeциjaлних винa и других прoизвoдa у прoизвoдњи и прoмету

Уредбом Европске комисије (ЕК), бр. 607/2009 и Уредбом (ЕУ), бр. 1308/2013 у земљама чланицама Европске уније је промењен начин декларисања и представљања вина. На основу Закона о вину („Сл. гласник РС“, бр. 41/09 и 93/12), Република Србија је Правилником о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету („Сл. гласник РС“, бр. 31/12 и 50/15) ускладила декларисање и представљање вина, укључујући и означавање и обележавање вина, са захтевима Европске уније.

Начин декларисања и представљања вина и других винских производа по основу нове горе поменуте ЕУ и домаће законске регулативе се у великој мери разликује од ранијег начина декларисања, па је у циљу правилног декларисања вина и помоћи произвођачима и увозницима вина у том процесу било неопходно увести механизам одобравања декларација кроз доделу контролних бројева домаћим и увозним винима.

С обзиром да су након више од три године произвођачи и увозници стекли одређена знања везана за декларисање вина и других винских производа по основу нове ЕУ и домаће законске регулативе, као и искуства у њиховом декларисању и представљању на начин који не доводи потрошаче у заблуду, не постоји више потреба за постојањем оваквог система провере декларација, односно доделе контролних бројева. На основу наведеног, а у циљу смањења процедура приликом пуштања вина у промет, Прaвилником o изменама правилника о нaчину пaкoвaњa, дeклaрисaњa и oбeлeжaвaњa мирнoг винa, нeких спeциjaлних винa и других прoизвoдa у прoизвoдњи и прoмету („Сл. гласник РС“, бр. 62/16) који ступа на снагу 21.07.2016. године, одобравање декларација се више неће вршити кроз процедуру доделе контролних бројева (http://www.minpolj.gov.rs/download/Pravilnici/4827016.0142.5-1.pdf).

Декларисање и представљање вина је у потпуности на одговорности произвођача и увозника, а исти су и даље у обавези да примењују одредбе горе наведеног закона и правилника по питању декларисања и представљања вина, односно вин. производа, а пре свега да поштују забране декларисања одређених података како се потрошачи не би доводили у заблуду (забрана неовлашћеног коришћења ознака географског порекла, забрана декларисања географских одредница на винима без географског порекла, забрана декларисања израза којима се истиче квалитет, израза од историјског националног и локалног значаја код вина која нису квалитетна вина са географским пореклом и друго). Приликом декларисања увозних вина на српском језику, увозници имају обавезу да не преводе ознаке географског порекла и традиционалне изразе (декларишу се на језику земље где је вино произведено).

Контролу декларисања и представљања вина врше надлежне инспекцијске службе, а у циљу добијања информација око усклађености предлога декларација (етикета) са важећом законском регулативом, произвођачи и увозници вина (пре свега они који први пут врше декларисање и представљање вина) могу послати електронске крајње верзије предлога декларација (етикета) на, за ту сврху посебно отверену e-mail адресу: deklarisanjevina@minpolj.gov.rs (у CC djaksic@minpolj.gov.rs) и информисати се преко WEB странице Министарства пољопривреде и заштите животне средине (http://www.minpolj.gov.rs/), банери: Министарство, Сектори, Сектор за пољопривредну политику, Група за виноградарство и винарство, Декларисање вина. Такође, стручну помоћ произвођачима / увозницима  може бити пружена од стране запослених Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Групи за виноградарство и винарство и у Одељењу пољопривреде инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића и у другим надлежним инспекцијским службама, а планирано је оснивање стручне Радне групе за декларисање вина чији би чланови анализирали податке и приказе на декларацијама и паковањима вина, као и на рекламним материјалима и давали сугестије, препоруке и савете произвођачима и увозницима, а све у циљу правилног декларисања и представљања вина / вин. производа.

Прописи којима се уређује декларисање, представљање и оглашавање

Прописи којима се уређује област декларисања и представљања вина / вин. производа се могу преузети на следећим WEB линковима:

–  Закон о вину:

http://www.minpolj.gov.rs/download/Zakoni/vino1.pdf и http://www.minpolj.gov.rs/download/Zakoni/Zakon%20o%20vinu.pdf;

– Правилник о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету:

http://www.minpolj.gov.rs/download/Pravilnici/4827012.0065.11-1.pdf,

http://www.minpolj.gov.rs/download/Pravilnici/PRAVILNIK%20O%20NA%C4%8CINU%20DEKLARISANJA%20doc%2029.%20%D0%BC%D0%B0%D1%98%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf и

http://www.minpolj.gov.rs/download/Pravilnici/4827016.0142.5-1.pdf.

Остали прописи везани за декларисање, представљање и оглашавање производа (укључујући и вино и друге вин. производе) и други битни прописи се могу преузети на следећим WEB линковима:

– Закон о безбедности хране:

http://www.minpolj.gov.rs/download/Pravilnici/4827012.0065.11-1.pdf,

– Прaвилник o дeклaрирaњу oзнaчaвaњу и рeклaмирaњу хрaнe:

http://www.kombeg.org.rs/Slike/UdrTrgovina/2014/april/PRAVILNIK.pdf

– Закон о заштити потрошача:

http://mtt.gov.rs/download/1(2)/ZZP.pdf;

– Закон о трговини:

http://mtt.gov.rs/download/1(2)/zakon_o_trgovini.pdf, http://mtt.gov.rs/download/1(2)/Zakon%20o%20izmenama%20i%20dopunama%20Zakona%20o%20trgovini.pdf;

– Закон о оглашавању:

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_oglasavanju.html.

Достављање података путем електронске поште

Почевши од 21.07.2016. године, у циљу информисања Министарства пољопривреде и заштите животне средине, у року од 10 дана од дана декларисања вина/винских производа произвођачи / увозници шаљу податке о декларисаним винима / винским производима на e-mail адресу: deklarisanjevina@minpolj.gov.rs.

Подаци се шаљу у excel документима и то на следећи начин:

Домаћи произвођачи (за „стона“/“стона сортна“ вина и вин. производе без географског порекла од домаће и/или увозне сировине пуњена/е у Р. Србији): у excel документу: Podaci za slanje – DOMACA STONA I STONA SORTNA VINA I VIN. PROIZV. BEZ G.P.;

Домаћи произвођачи (за вина / вин. производе са географским пореклом): у excel документу: Podaci za slanje – DOMACA VINA I PR. SA GEO. POREKLOM;

Увозници (за сва вина и вин. производе увезена/е у оригиналном пуњењу или паковању): у excel документу: Podaci za slanje – UVOZNA VINA I VIN. PROIZVODI.

Листу вина са одобреним декларацијама и додељеним контролним бројевима на дан 05.08.2016. погледати  – овде

Категорије

Величина текста
Контраст