Информатор о раду

Информатор о раду Министарства је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/2010).

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику и можете га преузети:

Ћирилица:

  Латиница:


    

   ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАТОРА

   Увид у Информатор о раду се може остварити лично у просторијама Министарства или набавити штампана копија на адреси Министарства, Немањина 22-26, 11000 Београд, спрат IX, крило Ц канцеларија број 36. За електронску верзију Информатора заинтерeсовано лице се може обратити на следећу e-mail адресу: maja.zagorac@minpolj.gov.rs  

    

   Категорије

   Величина текста
   Контраст