Informator o radu

Informator o radu Ministarstva je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“ broj 68/2010).

Informator o radu dostupan je javnosti u elektronskom obliku i možete ga preuzeti:

Ćirilica:

  Latinica:


    

   DOSTUPNOST INFORMATORA

   Uvid u Informator o radu se može ostvariti lično u prostorijama Ministarstva ili nabaviti štampana kopija na adresi Ministarstva, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sprat IX, krilo C kancelarija broj 36. Za elektronsku verziju Informatora zainteresovano lice se može obratiti na sledeću e-mail adresu: maja.zagorac@minpolj.gov.rs  

    

   Kategorije

   Veličina teksta
   Kontrast