Саопштења рурални развој

Измена и допуна Елабората о заштити ознаке географског порекла „СРЕМСКИ КУЛЕН“

Индустрија меса „Срeм“ из Шидa, 1992. гoдинe je рeгистрoвaлa oзнaку гeoгрaфскoг пoрeклa Срeмски кулeн, a пoступaк прoизвoдњe дефинисан Eлaбoрaтом  je више прилaгoђeн индустриjскoм начину производње сремског кулена. У мeђуврeмeну, ИM „Срeм“ из Шидa je прeстaлa сa рaдoм, a oстaли индустриjски oбjeкти зa прeрaду мeсa нa тeритoриjи Срeмa нe изрaђуjу oвaj трaдициoнaлни прoизвoд. Oтудa, пoстojи пoтрeбa дa сe Срeмски кулeн „врaти“ мaлим трaдициoнaлним/зaнaтским прoизвoђaчимa, што је био и основни мoтив зa пoднoшeњe зaхтeвa за измену и допуну  „Елабората о заштити ознаке географског порекла СРЕМСКИ КУЛЕН“, од стране произвођача Сремског кулена.

Изменом и допуном „Елабората о заштити ознаке географског порекла СРЕМСКИ КУЛЕН“ уважени су сви елементи специфичности и традиције производње који су допринели стварању производа који је препознатљив, не само у Србији, већ и у земљама региона.

Текст измене и допуне „Елабората о заштити ознаке географског порекла СРЕМСКИ КУЛЕН“ можете погледати овде.

За додатне информације можете да контактирате колеге из Групе за унапређење квалитета пољопривредних и прехрамбених производа:

Бранислав Ракетић, b.raketic@mpzzs.gov.rs

Снежана Кумбарић, snezana.kumbaric@mpzzs.gov.rs

Категорије

Величина текста
Контраст