Саопштења пољопривредне инспекције

Извршена контрола произвођача брашна

Пољопривредни инспектори су у оквиру својих надлежности према плану надзора обавили контроле код субјеката који обављају делатност производње млинских производа. Спроведен је и мониторинг узорковањем 30 узорака брашна који су анализирани у акредитованим лабораторијама.

 

Анализа резултата спроведених контрола пољопривредне инспекције показује да је брашно које се производи у Републици Србији безбедно и квалитетно. Утврђене неправилности углавном се односе на декларисање производа, неуспостављен функционалан систем безбедности по принципима HACCP и неуспостављену следљивост, док у само једном случају услови хигијене у млину нису били у складу са прописаним.

Укупно је извршено 77 контрола и испитано 30 узорака брашна.

На основу извршених анализа констатује се да су сви узорци били у складу са безбедношћу („здравствено“ су били исправни). Само у једном случају узорак није одговаро прописаном квалитету – већи садржај пепела  у односу на декларисани тип брашна. У 5 случајева декларација није одговарала пропису.

Код контролисаних произвођача млинских производа (млинова) утврђене су следеће неусаглашености:

  • 4 субјекта немају успостављену следљивост;
  • 1 субјекат има неусаглашеност по питању хигијене;
  • 2 субјекта нису уписана у Централни регистар;
  • 8 субјеката имају неусаглашености по питању декларисања;
  • 4 субјекта немају доказ на безбедност производа
  • 8 субјеката нема функционално успостављен систем безбедности  по принципима HACCP.

Управне мере контрола и узорковање:

– Решење о забрани промета – 2 (стављено ван промета до отклањања недостатака 24.550 килограма);

– Решења којима је наложено отклањање неправилности – 16

– Захтев за покретање прекршајног поступка – 2

Категорије

Величина текста
Контраст