Саопштења пољопривредне инспекције Саопштења Министарства

Извршене контроле алкохолних пића и сокова

Према постављеном плану активности ангажовања у циљу обезбеђивања  безбедних производа на тржишту, пољопривредни инспектори Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Сектора пољопривредне инспекције, Одељења за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића извршили су контроле безбедности јаких алкохолних пића, вина, пива и освежавајућих безалкохолних пића  у промету.       

Плaнскa кoнтрoлa производа вршeнa je нa oснoву прoцeнe дa ли je пoтрeбнo пojaчaти кoнтролу на основу података предходних активности инспекције и изрaжeнoг интeрeсa jaвнoсти зa бeзбeднoст и пића  на тржишту.

Акција је изведена контролом безбедности и квалитета готових производа на тржишту. Циљ акције је био провера  декларисања, рокова употребе и квалитета пића.

У акцији је извршено  1823 контрола  промета које су обухватиле контролу промета на пијацама, (484), малопродајним објектима (1034) и велетрговинама (305). Код 503 производа утврђени су недостаци, који су се односили на: код 140 производа је констатован протекао  рок употребе што износи 6%, 279 производа нису имали   декларацију  усклађену са техничким прописима, што износи  12 % , док код 84 производа квалитет није одговарао, што износи 4 %. .

Донето је 256 решења и повлачењу из промета из малопродаје и велепродаје 1477 литара вина и  5344 литара ракије, док је на  пијацама одузето и уништено 71 литара ринфуз ракије и вина.

Одузето и налогом наређено уништавање ринфуз ракије и вина на пијацама, представља производе који нису безбедни, за које не постоји документација о пореклу, квалитету  и оригиналности производа. То су производи од нерегистрованих лица, који представљају сиву зону промета и  највећу опасност по безбедност потрошача.

Против прекршилаца  су поднете  63  прекршајне пријаве и 9 захтева за привредни преступ.

У акцији на пијацама је извршена контрола 448 пијаца широм Србије. Затечена су 22 лица која стављају у промет вино и ракију у ринфузном стању. Од таквих лица одузето је 43 литара  ракије и 28 литара вина и наложено је њихово уништавање. Против 18 прекршилаца су поднете прекршајне пријаве док су 4 лица  оставивши  своје производе нестала.

Перманентним   контролама   промета на  пијацама постигнуто је да је број прекршиоца сведен на 5%.

У акцији у малопродајнима објектима су извршене 1034 контроле. У 207 објеката су констатоване неправилности  које се се односиле на 134 производа са протеклим роком, што износи 9%, код 261 производа декларације нису усаглашене са техничким прописима, што износи 17 % неправилности, и 79 производа  по квалитету  нису задовољавали норме, што износи 5 %. Донето је 207 решења о забрани промета  неодговарајућих  производа. Из промета је повучено 1095 литара ракије, 1749 литара вина,  и 840 литара пива. Поднето је 44 прекршајних пријава и 6  захтева за  привредни преступ.

У акцији у велетрговинама је контролисано 305 објеката. Донета су 27 решења о повлачењу  производа и то: 6 производа са протеклом роком, што износи 2 % неправилности, 18  производа са неодговарајућим декларацијама, што износи 5%  и  5 производа који нису по квалитету одговарали, што износи 2%. Забрана промета је дата за 382 литара  ракије,  3595 литра вина, 104 144 литара освежавајућих безалкохолних пића  и 45 литара пива. Поднете су 3 прекршајне пријаве пријаве и 1 захтев за привредни преступ. Контроле се настављају даље у оквиру редовних активности.

У циљу праћења безбедности, а у оквиру тога и квалитета производа на тржишту током године врше се поред редовних и акцијске контроле код произвођача и код прометника- трговаца. Ове акције се организују  у периодима      интезивне сезонске производње и интензивне сезонске потрошње контролисаних производа.

Категорије

Величина текста
Контраст