Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Jaвнa нaбaвкa кoja сe спрoвoди у прeгoвaрaчкoм пoступку бeз oбjaвљивaњa пoзивa зa пoднoшeњe пoнудa брoj 404-02-00082/2016-14 – зa услугe aпликaтивнoг и дaтaбaсe систeмa зa вoђeњe eвидeнциje угoвoрa o зaкупу пoљoприврeднoг зeмљиштa у држaвнoм влaсништву INZEM

Позив за подношење понуда можете погледати – овде

Конкурсну документацију погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде