Javni pozivi u 2021. godini

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Odbor za privredu i finansije Vlade, na sednici od 1. septembra 2021. godine, doneo je Zaključak o sprovođenju javne rasprave o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju sa Programom javne rasprave, 05 broj: 011-8009/2021.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike organa i organizacija, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, poljoprivredna gazdinstva, poljoprivrednike, kao i druga zainteresovana lica da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i daju svoj doprinos u izradi konačne verzije Nacrta zakona, koji je priložen uz ovaj javni poziv.

 Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovešće se u periodu od 3. septembra do 22. septembra 2021. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije mogu se tokom trajanja javne rasprave dostaviti putem elektronske pošte na e-mail adresu javna.rasprava@minpolj.gov.rs sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju” ili putem pošte na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju”.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i isti će objaviti na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i na Portalu e-Uprava.


Materijal:

– Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju;

– Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju;

– Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju sa propratnim materijalom;

– Obrazac za komentare i sugestije

Obrazloženje

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast