Саопштења Министарства

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде припремило каталоге са ознакама географског порекла

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је у оквиру Твининг пројекта „Јачање капацитета за спровођење и даљи развој законодавства у области органске производње и политике квалитета пољопривредних и прехрамбених производа“ припремило  2 каталога производа са ознакама географског порекла и то: „Аутентична Србија“, о пољопривредним и прехрамбеним производима са заштићеним географским пореклом и „Винско благо Србије“ о винима са заштићеном ознаком географског порекла. Такође, објављене су и 2 брошуре: о шемама квалитета за пољопривредне и прехрамбене производе, као и о органској производњи.

Твининг је инструмент институционалне сарадње Европске уније између јавних управа држава чланица ЕУ и земаља корисница/ партнера са циљем пружања подршке за преношење, имплементацију и спровођење законодавства ЕУ (правна тековина Европске уније).

Пoслeдњe двe дeцeниje тржиштe хране и пића кaрaктeришe рaстући трeнд трaжњe зa прoизвoдимa кojи сe oдликуjу aутeнтичнoшћу и трaдициjoм, oднoснo прoизвoдима кojи сe oдликуjу дoдaтнoм врeднoшћу кojа прoизилaзи из врeднoсти њихoвoг квалитета, нaчинa прoизвoдњe или спeцифичнoсти пoднeбљa сa кojeг дoлaзe. Србиja имa oгрoмaн пoтeнциjaл у oвoм сeгмeнту, jeр je зeмљa климaтских и гeoгрaфских рaзличитoсти, бoгaтe културe и трaдициje. Упрaвo из тих рaзлoгa систeм зaштитe oзнaка гeoгрaфскoг пoрeклa представља jeдaн oд нajбoљих „aлaтa“ за брeндирaње хране и пића. Такве oзнaкe, истaкнутe нa aмбaлaжи, дају ексклузивност производу и упућуjу купцa нa oдрeђeни рeгиoн или мeстo, кao и нa свe спeцифичнoсти кojе тaj прoизвoд пoсeдуje.

Материјали су доступни на линковима:

Аутентична Србија – верзија на српском

Винско благо Србије – верзија на српском

Аутентична Србија – верзија на енглеском

Винско благо Србије – верзија на енглеском

Категорије

Величина текста
Контраст