Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Надлежност

<Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавља послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије; анализу производње и тржишта пољопривредних производа; билансе пољопривредно-прехрамбених производа и систем робних резерви основних пољопривредно-прехрамбених производа; мере тржишно-ценовне политике, структурне политике и земљишне политике у пољопривреди; мере подстицаја за унапређење пољопривредне производње; предлагање системских решења и мера заштите при увозу пољопривредних и прехрамбених производа; заштиту и коришћење пољопривредног земљишта; производњу аграрних инпута за пољопривредну и прехрамбену индустрију, производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, етанола, дувана и производа од дувана и прехрамбених производа; контролу квалитета пољопривредних производа и прехрамбених производа, вина, алкохолних и безалкохолних пића, воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху, минералних вода, етанола, дувана и производа од дувана у унутрашњем и спољном промету; рурални развој; земљорадничко задругарство; стручне пољопривредне службе; систем тржишних информација у пољопривреди; производњу, цертификацију и контролу квалитета и промета семена и садног материјала; признавање и заштиту сорти биља и раса домаћих животиња; утврђивање испуњености услова, процену ризика и спровођење мера контроле везаних за биолошку сигурност код ограничене употребе, увођења у производњу, стављање у промет и увоз генетички модификованих организама; очување и одрживо коришћење биљних и животињских генетичких ресурса за храну и пољопривреду, стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; инспекцијски надзор у области пољопривреде, као и друге послове одређене законом.


Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавља и послове државне управе који се односе на: управљање пољопривредним земљиштем у државној својини; успостављање и вођење информационог система о пољопривредном земљишту у Републици Србији; додељивање средстава за извођење радова и праћење реализације годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Републици Србији; праћење израде Пољопривредне основе Републике Србије и њено остваривање; вођење регистра пољопривредних основа јединица локалне самоуправе, као и друге послове одређене законом.


Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавља послове државне управе који се односе на: основе заштите животне средине; систем заштите и унапређења животне средине; националне паркове, инспекцијски надзор у области заштите животне средине; примену резултата научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области животне средине; спровођење Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну заштиту у области животне средине; заштиту природе; заштиту ваздуха; заштиту озонског омотача; климатске промене; прекогранично загађење ваздуха и воде; заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања квалитета површинских и подземних вода; утврђивање услова заштите животне средине у планирању простора и изградњи објеката; заштиту од великог хемијског удеса и учешће у реаговању у случају хемијских удеса; заштиту од буке и вибрација; заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења; управљање хемикалијама и биоцидним производима; спровођење Конвенције о хемијском оружју у складу са законом; управљање отпадом, изузев радиоактивним отпадом; одобравање прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове одређене законом.