Надлежност

Надлежност Министарства:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије; анализу производње и тржишта пољопривредних производа; билансе пољопривредно -прехрамбених производа и систем робних резерви основних пољопривредно -прехрамбених производа; уређење заједничког тржишта, мере тржишно – ценовне политике, структурне политике и земљишне политике у пољопривреди; мере подстицаја за унапређење пољопривредне производње; предлагање системских решења и мера заштите при увозу пољопривредних и прехрамбених производа; заштиту и коришћење пољопривредног земљишта; производњу аграрних инпута за пољопривредну и прехрамбену индустрију, производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, етанола, дувана и производа од дувана и прехрамбених производа; контролу квалитета пољопривредних производа и прехрамбених производа, вина, алкохолних и безалкохолних пића, воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху, минералних вода, етанола, дувана и производа од дувана у унутрашњем и спољном промету; рурални развој; земљорадничко задругарство; стручне пољопривредне службе; систем тржишних информација у пољопривреди; производњу, цертификацију и контролу квалитета и промета семена и садног материјала; признавање и заштиту сорти биља и раса домаћих животиња; очување и одрживо коришћење биљних и животињских генетичких ресурса за храну и пољопривреду; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; инспекцијски надзор у области пољопривреде. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља и послове државне управе који се односе на: управљање пољопривредним земљиштем у државној својини; успостављање и вођење информационог система о пољопривредном земљишту у Републици Србији; додељивање средстава за извођење радова и праћење реализације годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Републици Србији; праћење израде Пољопривредне основе Републике Србије и њено остваривање; вођење регистра пољопривредних основа јединица локалне самоуправе, као и друге послове одређене законом.

Надлежност Управе за ветерину:

Управа за ветерину, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: здравствену заштиту животиња; ветеринарско-санитарну контролу у производњи и у унутрашњем и спољном промету животиња, споредних производа животињског порекла, репродуктивног материјала и других организама и предмета којима се може пренети заразна болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње; регистрацију, односно одобравање и контролу рада објеката за производњу намирница животињског порекла (кланице, млекаре и др.); регистрацију, односно одобравање и контролу објеката за производњу хране за животиње и нешкодљиво уклањање лешева и споредних производа животињског порекла, као и објеката за њихову прераду; контролу производње и унутрашњи и спољни промет лекова и биолошких средстава за употребу у ветерини, као и друге послове одређене законом.

Надлежност Управе за заштиту биља:

Управа за заштиту биља, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: заштиту биља од заразних болести и штеточина; контролу средстава за заштиту биља и ђубрива у производњи, унутрашњем и спољном промету; контролу примене средстава за заштиту биља; производњу и регистрацију средстава за заштиту биља и исхрану биља; утврђивање испуњености услова, процену ризика и спровођење мера контроле везаних за биолошку сигурност код ограничене употребе, увођења у производњу, стављање у промет и увоз генетички модификованих организама; фитосанитарни надзор и инспекцију у унутрашњем и спољном промету биља, семена и садног материјала, као и друге послове одређене законом.

Надлежност Републичке дирекције за воде:

Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: политику водопривреде; вишенаменско коришћење вода; водоснабдевање, изузев дистрибуције воде; заштиту од вода; спровођење мера заштите вода и планску рационализацију потрошње воде; уређење водних режима; праћење и одржавање режима вода који чине и пресецају границу Републике Србије; инспекцијски надзор у области водопривреде, као и друге послове одређене законом.

Надлежност Управе за шуме:

Управа за шуме, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: политику шумарства; очување шума; унапређење и коришћење шума и дивљачи; спровођење мера заштите шума и дивљачи; контролу семена и садног материјала у шумарству; инспекцијски надзор у области шумарства и ловства, као и друге послове.

Надлежност Управе за пољопривредно земљиште:

Управа за пољопривредно земљиште, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља следеће послове: управља пољопривредним земљиштем у државној својини; успоставља и води информациони систем о пољопривредном земљишту Републике Србије; расподељује средства за извођење радова и прати реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за Републику Србију; остварује међународну сарадњу у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; прати израду Пољопривредне основе Републике и њено остваривање; обавља и друге послове из области планирања, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Надлежност Управе за аграрна плаћања:

Управа за аграрна плаћања, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља следеће послове: врши избор поступака у складу са критеријумима, механизмима и правилима утврђеним прописима за доделу подстицаја; расписује конкурс за доделу подстицаја; објављује јавни позив за подношење пријава за остваривање права на подстицаје са условима за коришћење права на подстицаје; проверава испуњеност услова за одобравање и исплату средстава по захтеву за остваривање права на подстицај у складу са прописима и условима на конкурсу и где је то потребно и по правилима јавних набавки; припрема уговор о коришћењу подстицаја између Управе и корисника средстава подстицаја; одлучује о праву на подстицаје; врши исплату на основу оствареног права на подстицај; спроводи поступак за повраћај средстава у случају неиспуњења обавеза од стране корисника или неосноване исплате средстава; врши административну контролу и контролу на лицу места; успоставља и води рачуноводствено евидентирање обавеза и исплата; спроводи програме међународних подстицаја пољопривредне политике у Републици Србији; води Регистар пољопривредних газдинстава; врши независну интерну ревизију; доставља извештаје и анализе министру; као и друге послове.

Надлежност Дирекције за националне референтне лабораторије:

Дирекција за националне референтне лабораотирије, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде каја има својство правног лица, обавља послове у области: безбедности хране, здравља животиња, здравља биља, садног материјала пољопривредног и украсног биља, резидуа, млека и банке биљних гена; сарадња са националним лабораторијама других земаља; старање о успостављању јединствених критеријума и метода и спровођење стандарда за рад овлашћених лабораторија; организовање по потреби упоредних тестова између званичних националних лабораторија и вршење одговарајућег праћења таквог упоредног тестирања; размена информација добијених од националних лабораторија других земаља Министарству и овлашћеним лабораторијама; обезбеђивање стручне и техничке помоћи Министарству за примену координисаних планова контроле; имплементација, односно развијање методе тестирања у складу с међународним стандардима уз обавезну валидацију; успостављање система контроле квалитета не само за сопствену употребу него и за овлашћене лабораторије; вршење услуга потврде анализе и суперанализе ако је то релевантно за потребе овлашћених лабораторија; обезбеђивање и примењивање преко овлашћених лабораторија статистички креиране контроле и праћења резултата; организовање упоредних тестова за овлашћене лабораторије у циљу јединствене примене метода које примењују; пружање услуга из области статистике и информационих система овлашћеним лабораторијама; обучавање особља у овлашћеним лабораторијама; припрема националних водича за узорковање и руковање узорцима ради спровођења поуздане дијагнозе; припрема, одржавање и дистрибуција референтног материјала; учешће у међународним упоредним тестовима; размена информација око званичних дијагностичких активности и сарадња са националним лабораторијама других земаља; вршење конфирмативних тестова или тестова потврде; припремање националних водича за фитосанитарне прегледе; припремање водича за примену дијагностичких протокола; сарадња у развоју, валидацији и стандардизацији међународних дијагностичких протокола; надзор над радом овлашћених лабораторија и других комерцијалних лабораторија и обезбеђивање водича за њихов рад; обезбеђивање обуке запосленима у овлашћеним лабораторијама, као и комерцијалним лабораторијама на њихов захтев; организовање и надзор над спровођењем сертификације семена пољопривредног биља кроз поступак здравствене контроле; организовање и надзор над спровођењем сертификације садног материјала пољопривредног биља кроз поступак здравствене контроле; организовање обука за вршење здравствених прегледа и узорковања семена и садног материјала; израде програма анализе ризика о појави и ширењу штетних организама; обраде прикупљених биолошких, метеоролошких и других података ради припреме основа за прогнозу појаве и ширења штетних организама; чување узорака који су анализирани у свим овлашћеним лабораторијама у поступку рутинских дијагностичких тестова; обављање и других послова у складу с прописима из области здравља биља; чување стандардних узорака и чување свих узорака обрађених у поступку званичног испитивања квалитета; чување референтних колекција; организовање сертификације кроз поступак стручне контроле над производњом; обука лица за стручну контролу производње и узорковања; организовање званичног испитивања квалитета; организовање и/или издавање етикета; спровођење или организовање постконтролног испитивања; организовање и/или издавање ИСТА и ОЕЦД сертификата; постконтролно испитивање;спровођење и организовање послова везаних за поступак заштите права оплемењивача; организовање и надзор над спровођењем сертификације садног материјала кроз поступак помолошке и фитосанитарне контроле над производњом садног материјала; чување колекције садног материјала; регистрација узорака, њихово чишћење, сушење, паковање, складиштење и одржавање; умножавање и регенерација узорака; складиштење дупликата узорака; организовање одржавања или одржавање колекције садног материјала; размена узорака са другим банкама гена у свету.

Категорије

Величина текста
Контраст