Nadležnost

Nadležnost Ministarstva:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: strategiju i politiku razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije; analizu proizvodnje i tržišta poljoprivrednih proizvoda; bilanse poljoprivredno -prehrambenih proizvoda i sistem robnih rezervi osnovnih poljoprivredno -prehrambenih proizvoda; uređenje zajedničkog tržišta, mere tržišno – cenovne politike, strukturne politike i zemljišne politike u poljoprivredi; mere podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje; predlaganje sistemskih rešenja i mera zaštite pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta; proizvodnju agrarnih inputa za poljoprivrednu i prehrambenu industriju, proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, etanola, duvana i proizvoda od duvana i prehrambenih proizvoda; kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda, vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu, mineralnih voda, etanola, duvana i proizvoda od duvana u unutrašnjem i spoljnom prometu; ruralni razvoj; zemljoradničko zadrugarstvo; stručne poljoprivredne službe; sistem tržišnih informacija u poljoprivredi; proizvodnju, certifikaciju i kontrolu kvaliteta i prometa semena i sadnog materijala; priznavanje i zaštitu sorti bilja i rasa domaćih životinja; očuvanje i održivo korišćenje biljnih i životinjskih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja i poslove državne uprave koji se odnose na: upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema o poljoprivrednom zemljištu u Republici Srbiji; dodeljivanje sredstava za izvođenje radova i praćenje realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji; praćenje izrade Poljoprivredne osnove Republike Srbije i njeno ostvarivanje; vođenje registra poljoprivrednih osnova jedinica lokalne samouprave, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadležnost Uprave za veterinu:

Uprava za veterinu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu životinja; veterinarsko-sanitarnu kontrolu u proizvodnji i u unutrašnjem i spoljnom prometu životinja, sporednih proizvoda životinjskog porekla, reproduktivnog materijala i drugih organizama i predmeta kojima se može preneti zarazna bolest, hrane za životinje i komponenti za proizvodnju hrane za životinje; registraciju, odnosno odobravanje i kontrolu rada objekata za proizvodnju namirnica životinjskog porekla (klanice, mlekare i dr.); registraciju, odnosno odobravanje i kontrolu objekata za proizvodnju hrane za životinje i neškodljivo uklanjanje leševa i sporednih proizvoda životinjskog porekla, kao i objekata za njihovu preradu; kontrolu proizvodnje i unutrašnji i spoljni promet lekova i bioloških sredstava za upotrebu u veterini, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadležnost Uprave za zaštitu bilja:

Uprava za zaštitu bilja, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: zaštitu bilja od zaraznih bolesti i štetočina; kontrolu sredstava za zaštitu bilja i đubriva u proizvodnji, unutrašnjem i spoljnom prometu; kontrolu primene sredstava za zaštitu bilja; proizvodnju i registraciju sredstava za zaštitu bilja i ishranu bilja; utvrđivanje ispunjenosti uslova, procenu rizika i sprovođenje mera kontrole vezanih za biološku sigurnost kod ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju, stavljanje u promet i uvoz genetički modifikovanih organizama; fitosanitarni nadzor i inspekciju u unutrašnjem i spoljnom prometu bilja, semena i sadnog materijala, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadležnost Republičke direkcije za vode:

Republička direkcija za vode, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku vodoprivrede; višenamensko korišćenje voda; vodosnabdevanje, izuzev distribucije vode; zaštitu od voda; sprovođenje mera zaštite voda i plansku racionalizaciju potrošnje vode; uređenje vodnih režima; praćenje i održavanje režima voda koji čine i presecaju granicu Republike Srbije; inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadležnost Uprave za šume:

Uprava za šume, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku šumarstva; očuvanje šuma; unapređenje i korišćenje šuma i divljači; sprovođenje mera zaštite šuma i divljači; kontrolu semena i sadnog materijala u šumarstvu; inspekcijski nadzor u oblasti šumarstva i lovstva, kao i druge poslove.

Nadležnost Uprave za poljoprivredno zemljište:

Uprava za poljoprivredno zemljište, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja sledeće poslove: upravlja poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini; uspostavlja i vodi informacioni sistem o poljoprivrednom zemljištu Republike Srbije; raspodeljuje sredstva za izvođenje radova i prati realizaciju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za Republiku Srbiju; ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta; prati izradu Poljoprivredne osnove Republike i njeno ostvarivanje; obavlja i druge poslove iz oblasti planiranja, zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Nadležnost Uprave za agrarna plaćanja:

Uprava za agrarna plaćanja, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja sledeće poslove: vrši izbor postupaka u skladu sa kriterijumima, mehanizmima i pravilima utvrđenim propisima za dodelu podsticaja; raspisuje konkurs za dodelu podsticaja; objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na podsticaje sa uslovima za korišćenje prava na podsticaje; proverava ispunjenost uslova za odobravanje i isplatu sredstava po zahtevu za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa propisima i uslovima na konkursu i gde je to potrebno i po pravilima javnih nabavki; priprema ugovor o korišćenju podsticaja između Uprave i korisnika sredstava podsticaja; odlučuje o pravu na podsticaje; vrši isplatu na osnovu ostvarenog prava na podsticaj; sprovodi postupak za povraćaj sredstava u slučaju neispunjenja obaveza od strane korisnika ili neosnovane isplate sredstava; vrši administrativnu kontrolu i kontrolu na licu mesta; uspostavlja i vodi računovodstveno evidentiranje obaveza i isplata; sprovodi programe međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike u Republici Srbiji; vodi Registar poljoprivrednih gazdinstava; vrši nezavisnu internu reviziju; dostavlja izveštaje i analize ministru; kao i druge poslove.

Nadležnost Direkcije za nacionalne referentne laboratorije:

Direkcija za nacionalne referentne laboraotirije, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kaja ima svojstvo pravnog lica, obavlja poslove u oblasti: bezbednosti hrane, zdravlja životinja, zdravlja bilja, sadnog materijala poljoprivrednog i ukrasnog bilja, rezidua, mleka i banke biljnih gena; saradnja sa nacionalnim laboratorijama drugih zemalja; staranje o uspostavljanju jedinstvenih kriterijuma i metoda i sprovođenje standarda za rad ovlašćenih laboratorija; organizovanje po potrebi uporednih testova između zvaničnih nacionalnih laboratorija i vršenje odgovarajućeg praćenja takvog uporednog testiranja; razmena informacija dobijenih od nacionalnih laboratorija drugih zemalja Ministarstvu i ovlašćenim laboratorijama; obezbeđivanje stručne i tehničke pomoći Ministarstvu za primenu koordinisanih planova kontrole; implementacija, odnosno razvijanje metode testiranja u skladu s međunarodnim standardima uz obaveznu validaciju; uspostavljanje sistema kontrole kvaliteta ne samo za sopstvenu upotrebu nego i za ovlašćene laboratorije; vršenje usluga potvrde analize i superanalize ako je to relevantno za potrebe ovlašćenih laboratorija; obezbeđivanje i primenjivanje preko ovlašćenih laboratorija statistički kreirane kontrole i praćenja rezultata; organizovanje uporednih testova za ovlašćene laboratorije u cilju jedinstvene primene metoda koje primenjuju; pružanje usluga iz oblasti statistike i informacionih sistema ovlašćenim laboratorijama; obučavanje osoblja u ovlašćenim laboratorijama; priprema nacionalnih vodiča za uzorkovanje i rukovanje uzorcima radi sprovođenja pouzdane dijagnoze; priprema, održavanje i distribucija referentnog materijala; učešće u međunarodnim uporednim testovima; razmena informacija oko zvaničnih dijagnostičkih aktivnosti i saradnja sa nacionalnim laboratorijama drugih zemalja; vršenje konfirmativnih testova ili testova potvrde; pripremanje nacionalnih vodiča za fitosanitarne preglede; pripremanje vodiča za primenu dijagnostičkih protokola; saradnja u razvoju, validaciji i standardizaciji međunarodnih dijagnostičkih protokola; nadzor nad radom ovlašćenih laboratorija i drugih komercijalnih laboratorija i obezbeđivanje vodiča za njihov rad; obezbeđivanje obuke zaposlenima u ovlašćenim laboratorijama, kao i komercijalnim laboratorijama na njihov zahtev; organizovanje i nadzor nad sprovođenjem sertifikacije semena poljoprivrednog bilja kroz postupak zdravstvene kontrole; organizovanje i nadzor nad sprovođenjem sertifikacije sadnog materijala poljoprivrednog bilja kroz postupak zdravstvene kontrole; organizovanje obuka za vršenje zdravstvenih pregleda i uzorkovanja semena i sadnog materijala; izrade programa analize rizika o pojavi i širenju štetnih organizama; obrade prikupljenih bioloških, meteoroloških i drugih podataka radi pripreme osnova za prognozu pojave i širenja štetnih organizama; čuvanje uzoraka koji su analizirani u svim ovlašćenim laboratorijama u postupku rutinskih dijagnostičkih testova; obavljanje i drugih poslova u skladu s propisima iz oblasti zdravlja bilja; čuvanje standardnih uzoraka i čuvanje svih uzoraka obrađenih u postupku zvaničnog ispitivanja kvaliteta; čuvanje referentnih kolekcija; organizovanje sertifikacije kroz postupak stručne kontrole nad proizvodnjom; obuka lica za stručnu kontrolu proizvodnje i uzorkovanja; organizovanje zvaničnog ispitivanja kvaliteta; organizovanje i/ili izdavanje etiketa; sprovođenje ili organizovanje postkontrolnog ispitivanja; organizovanje i/ili izdavanje ISTA i OECD sertifikata; postkontrolno ispitivanje;sprovođenje i organizovanje poslova vezanih za postupak zaštite prava oplemenjivača; organizovanje i nadzor nad sprovođenjem sertifikacije sadnog materijala kroz postupak pomološke i fitosanitarne kontrole nad proizvodnjom sadnog materijala; čuvanje kolekcije sadnog materijala; registracija uzoraka, njihovo čišćenje, sušenje, pakovanje, skladištenje i održavanje; umnožavanje i regeneracija uzoraka; skladištenje duplikata uzoraka; organizovanje održavanja ili održavanje kolekcije sadnog materijala; razmena uzoraka sa drugim bankama gena u svetu.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast