Одељење пољопривредне инспекције за контролу подстицајних средстава у пољопривреди, органску производњу и сточарство

Одељење пољопривредне инспекције за контролу подстицајних средстава у пољопривреди, органску производњу и сточарство обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на: остваривање програма мера за унапређење пољопривредне производње и сточарства; контролу исплате премија, регреса и других субвенција и подстицајних средстава намењених унапређењу пољопривредне производње и сточарства и средстава за подстицај извоза пољопривредних и прехрамбених производа; остваривање програма мера селекције за унапређење сточарства; контролу укључивања пољопривредног земљишта у органску биљну производњу; контролу испуњености услова за заснивање органске производње биљног порекла, органске сточарске производње и органске производње вина, ракије и других алкохолних пића, пива и безалкохолних пића; контролу метода технолошких поступкака у преради, складиштењу, паковању и превозу органских производа; контролу испуњености услова за овлашћивање сертификационих организација за органску производњу; контрола контроле квалитета хране за животиње биљног порекла коју је обавезан да врши произвођач; обавља и друге послове из ове области.

У Одељењу пољоприведне инспекције за контролу подстицајних средстава у пољопривреди, органску производњу и сточарство образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група пољоприведне инспекције за контролу подстицајних средстава у пољопривреди и сточарству,
  2. Група пољоприведне инспекције за органску производњу.

1. Група пољоприведне инспекције за контролу подстицајних средстава у пољопривреди и сточарству обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на: остваривање програма мера за унапређење пољопривредне производње и сточарства; контролу исплате премија, регреса и других субвенција и подстицајних средстава намењених унапређењу пољопривредне производње и сточарства и средстава за подстицај извоза пољопривредних и прехрамбених производа; остваривање програма мера селекције за унапређење сточарства; утврђивање циљева и праћење спровођења одгајивачких програма; контролу продуктивности и очувања особина домаћих животиња; гајење домаћих животиња, гајење пчела, аквакултура, гајење дивљачи, очување генетских резерви домаћих животиња и биолошке разноврсности у сточарству; контролу вођења главне књиге и остале прописане евиденције по врстама стоке; контролу испуњености услова за обављање послова у сточарству; обавља и друге послове из ове области.

2. Група пољоприведне инспекције за органску производњу бавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на: контролу органске биљне и сточарске производње, поступака прераде, састојака, адитива и помоћних супстанци, средстава за чишћење и начина чишћења технолошких линија; контролу забране употребе хране, хране за животиње, помоћних средстава у преради, репродуктивног материјала, микроорганизама и животиња који су генетски модификовани или су добијени од ГМО или помоћу ГМО; контролу обележавања производа са органским статусом и производа из периода конверзије; контролу складиштења, превоза, промета, увоза и извоза органских производа; контролу испуњености услова организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи; узорковање и предузимање мера и радњи којима се спречавају  незаконите активности; обавља и друге послове из ове области

Категорије

Величина текста
Контраст