Sektor za investicije u poljoprivredi

finansije

Sektor za investicije u poljoprivredi obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje aktivnosti u organizaciji i praćenju izrade i realizacije projekata, strategija, planova i programa za investicije u oblasti poljoprivrede; saradnju sa stranim i domaćim investitorima u cilju postizanja dogovora za realizaciju projekata i obezbeđenja finansijskih sredstava; učestvovanje u pregovorima i priprema akata za zaključivanje multilateralnih i bilateralnih sporazuma, ugovora o izgradnji i ostalih aranžmana, sa stranim vladama, međunarodnim finansijskim institucijama, bankama i kompanijama; koordinaciju poslova u vezi sa utvrđivanjem predloga liste strateških investicionih projekata u oblasti poljoprivrede; koordinaciju sa drugim državnim organima, jedinicama lokalne samouprave i institucijama Republike Srbije u vezi pripreme projekata koje će realizovati Ministarstvo; planiranje i budžetiranje, pripremu i realizaciju projekata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, projektnih i programskih zajmova; planiranje javnih nabavki potrebnih za realizaciju projekata, učestvovanje u pripremi modela ugovora i tehničkog dela konkursne dokumentacije; upravljanje, praćenje i kontrolu ugovora, obradu i kontrolu finansijske i druge dokumentacije radi plaćanja projekata; usklađivanje aktivnosti sa ugovornim stranama, drugim organizacionim jedinicama u Ministarstvu i drugim učesnicima u realizaciji po svim pitanjima koja se tiču projekata; izveštavanje o toku realizacije projekata; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast