Одељење за европске интеграције, мултилатералну и билатералну сарадњу

Одељење за европске интеграције, мултилатералну и билатералну сарадњу обавља послове који се односе на: анализу и израду основе за преговоре о придруживању и приступању ЕУ и праћење спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању; анализу и израду основе за преговоре за приступање Светској трговинској организацији и у току спровођења прихваћених споразума након приступања СТО; анализу и израду основе за преговоре за приступање и за сарадњу са релевантним међународним организацијама из делокруга Министарства; израду међународних споразума, протокола и иницијатива у области пољопривреде и учествовање са другим унутрашњим јединицама и органима управе у саставу Министарства у изради међународних споразума, протокола и иницијатива из делокруга Министарства; праћење и анализу релевантних политика ЕУ и СТО и релевантних међународних организација и припрему мера за прилагођавање политика политици ЕУ и правилима и принципима СТО и обавезама проистеклим из чланства у релевантним међународним организацијама односно спровођења обавеза преузетих на основу регионалних и билатералних споразума, протокола и иницијатива; праћење и анализирање законодавства ЕУ, правила и принципа СТО и споразума прихваћених у оквиру СТО и других међународних организација ради иницирања промене постојећих и доношења нових прописа и имплементације истих; учествовање у изради и хармонизацији закона и других прописа са прописима ЕУ, правилима и принципима СТО и стандардима релевантних међународних организација; предлагање мере и активности за унапређивање процеса приступања односно сарадње са ЕУ и СТО и другим релевантним међународним организацијама, као и мера и активности за унапређење сарадње, на регионалном и билатералном нивоу; праћење, анализирање и усмеравање спровођења обавеза које проистичу из процеса приступања односно чланства у ЕУ и СТО и чланства у релевантним међународним организацијама односно обавеза преузетих на основу регионалних и билатералних споразума, протокола и иницијатива; припрему информација и платформи за преговоре са ЕУ, СТО и релевантним међународним организацијама, односно за усаглашавање међународних споразума, протокола и иницијатива и учествовање у преговорима за приступање ЕУ и СТО и релевантним међународним организацијама односно за усаглашавање међународних споразума, протокола и иницијатива; комуникацију, координацију и сарадњу са другим надлежним државним органима и службама Владе, институцијама ЕУ и СТО, међународним организацијама, дипломатско – конзуларним представништвима Републике Србије и других држава; координацију рада унутрашњих јединица и органа управе у саставу Министарства и пружање стручне помоћи у процесу приступања ЕУ и СТО, као и учлањењу и чланству у релевантним међународним организацијама, као и у процесу сарадње са другим државама у оквиру CEFTA, EFTA и сличних споразума; обавља и друге послове из ове области.

У Одељењу за европске интеграције, мултилатералну и билатералну сарадњу образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за европске интеграције и међународну мултилатералну сарадњу у области безбедности хране, ветеринарских и фитосанитарних питања и рибарства,
  2. Група за европске интеграције и међународну мултилатералну сарадњу у области пољопривреде и руралног развоја, шумарства и водопривреде,
  3. Група за билатералну и регионалну сарадњу.

1. Група за европске интеграције и међународну мултилатералну сарадњу у области безбедности хране, ветеринарских и фитосанитарних питања и рибарства обавља послове који се односе на: анализу и израду основе за преговоре о придруживању и приступању ЕУ у области безбедности хране, ветеринарских и фиотсанитарних питања и рибарства и праћење спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању; анализу и израду основе за преговоре за приступање СТО и у току спровођења прихваћених споразума након приступања СТО у области безбедности хране, ветеринарских и фиотсанитарних питања и рибарства; анализу и израду основе за преговоре за приступање и за сарадњу са релевантним међународним организацијама из делoкруга Министарства; праћење и анализу политика ЕУ и СТО и релевантних међународних организација у области безбедности хране, ветеринарских и фиотсанитарних питања и рибарства и припрему мера за прилагођавање политике у области безбедности хране, ветеринарских и фиотсанитарних питања и рибарства политици ЕУ и правилима и принципима СТО и обавезама проистеклим из чланства у релевантним међународним организацијама; праћење и анализирање законодавства ЕУ, правила и принципа СТО и споразума прихваћених у оквиру СТО и других међународних организација у области безбедности хране, ветеринарских и фиотсанитарних питања и рибарства ради иницирања промене постојећих и доношења нових прописа и имплементације истих; учествовање у изради и хармонизацији закона и других прописа са прописима ЕУ, правилима и принципима СТО и стандардима релевантних међународних организација у области безбедности хране, ветеринарских и фиотсанитарних питања и рибарства; предлагање мера и активности за унапређивање процеса приступања односно сарадње са ЕУ и СТО и другим релевантним међународним организацијама; праћење, анализирање и усмеравање спровођења обавеза које проистичу из процеса приступања односнo чланства ЕУ и СТО и чланства у релевантним међународним организацијама а које се односе на област безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања и рибарства; припрема информација и платформи за преговоре са ЕУ, СТОи релевантним међународним организацијама и учествовање у преговорима за приступање ЕУ и СТО и релевантним међународним организацијама; комуникацију, координацију и сарадњу са другим надлежним државним органима и службама Владе, институцијама ЕУ и СТО, међународним организацијама, дипломатско – конзуларним представништвима Републике Србије и других држава; координацију рада унутрашњих јединица и органа управе у саставу Министарства и пружање стручне помоћи у процесу приступања ЕУ и СТО, као и учлањењу и чланству у релевантним међународним организацијама; координацију рада унутрашњих јединица и органа управе у саставу Министарства и пружање стручне помоћи у процесу сарадње са другим државама у оквиру CEFTA, EFTA и сличних споразума у области безбедности хране, ветеринарских и фитосанитарних питања и рибарства, обавља и друге послове из ове области.

2. Група за европске интеграције и међународну мултилатералну сарадњу у области пољопривреде и руралног развоја, шумарства и водопривреде обавља послове који се односе на: анализу и израду основе за преговоре о придруживању и приступању ЕУ у области пољопривреде и руралног развоја и праћење спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању; анализу и израду основе за преговоре за приступање СТО и у току спровођења прихваћених споразума након приступања СТО у области пољопривреде и руралног развоја, шумарства и водопривреде; анализу и израду основе за преговоре за приступање и за сарадњу са релевантним међународним организацијама из делoкруга Министарства; праћење и анализу политике ЕУ и СТОи релевантних међународних организација у области пољопривреде и руралног развоја, шумарства и водопривреде и припрему мера за прилагођавање наведених политика политикама ЕУ и правилима и принципима СТО и обавезама проистеклим из чланства у релевантним међународним организацијама; праћење и анализирање законодавства ЕУ, правила и принципа СТО и споразума прихваћених у оквиру СТО и других међународних организација у области пољопривреде и руралног развоја, шумарства и водопривреде ради иницирања промене постојећих и доношења нових прописа и имплементације истих; учествовање у изради и хармонизацији закона и других прописа са прописима ЕУ, правилима и принципима СТО и стандардима релевантних међународних организација у области пољопривреде и руралног развоја, шумарства и водопривреде; предлагање мера и активности за унапређивање процеса приступања односно сарадње са ЕУ и СТО и другим релевантним међународним организацијама; праћење, анализирање и усмеравање спровођења обавеза које проистичу из процеса приступања односнo чланства ЕУ и СТО и чланства у релевантним међународним организацијама а које се односе на област пољопривреде и руралног развоја, шумарства и водопривреде; припрема информација и платформи за преговоре са ЕУ, СТОи релевантним међународним организацијама и учествовање у преговорима за приступање ЕУ и СТО и релевантним међународним организацијама;комуникацију, координацију и сарадњу са другим надлежним државним органима и службама Владе, институцијама ЕУ и СТО, међународним организацијама, дипломатско – конзуларним представништвима Републике Србије и других држава; координацију рада унутрашњих јединица и органа управе у саставу Министарства и пружање стручне помоћи у процесу приступања ЕУ и СТО, као и учлањењу и чланству у релевантним међународним организацијама координацију рада унутрашњих јединица и органа управе у саставу Министарства и пружање стручне помоћи у процесу сарадње са другим државама у оквиру CEFTA, EFTA и сличних споразума у области пољопривреде и руралног развоја, шумарства и водопривреде, обавља и друге послове из ове области.

3. Група за билатералну и регионалну сарадњу обавља послове који се односе на: израду међународних споразума, протокола и иницијатива, као и учествовање са другим унутрашњим јединицама и органима управе у саставу Министарства у изради међународних споразума, протокола и иницијатива из делокруга Министарства; израду информација и предлога основа за међународне сусрете и припрему извештаја са међународних сусрета; анализу и израду основе за преговоре за сарадњу на регионалном и билатералном нивоу; предлагање мера и активности за унапређење сарадње, на регионалном и билатералном нивоу; праћење, анализирање и усмеравање спровођења обавеза преузетих на основу регионалних и билатералних споразума, протокола и иницијатива; учествовање у преговорима за усаглашавање међународних споразума, протокола и иницијатива и иницирање поступка за потврђивање међународних споразума; евиденције и праћења спровођења међународних споразума, протокола и иницијатива и праћење споразума закључених између других држава; комуникацију, координацију и сарадњу са другим надлежним државним органима и службама Владе, међународним организацијама, дипломатско – конзуларним представништвима Републике Србије и других држава;, послове протокола приликом службених путовања министра и посета страних делегација и високих званичника; обавља и друге послове из ове области.

Категорије

Величина текста
Контраст