Odeljenje za evropske integracije, multilateralnu i bilateralnu saradnju

Odeljenje za evropske integracije, multilateralnu i bilateralnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na: analizu i izradu osnove za pregovore o pridruživanju i pristupanju EU i praćenje sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju; analizu i izradu osnove za pregovore za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji i u toku sprovođenja prihvaćenih sporazuma nakon pristupanja STO; analizu i izradu osnove za pregovore za pristupanje i za saradnju sa relevantnim međunarodnim organizacijama iz delokruga Ministarstva; izradu međunarodnih sporazuma, protokola i inicijativa u oblasti poljoprivrede i učestvovanje sa drugim unutrašnjim jedinicama i organima uprave u sastavu Ministarstva u izradi međunarodnih sporazuma, protokola i inicijativa iz delokruga Ministarstva; praćenje i analizu relevantnih politika EU i STO i relevantnih međunarodnih organizacija i pripremu mera za prilagođavanje politika politici EU i pravilima i principima STO i obavezama proisteklim iz članstva u relevantnim međunarodnim organizacijama odnosno sprovođenja obaveza preuzetih na osnovu regionalnih i bilateralnih sporazuma, protokola i inicijativa; praćenje i analiziranje zakonodavstva EU, pravila i principa STO i sporazuma prihvaćenih u okviru STO i drugih međunarodnih organizacija radi iniciranja promene postojećih i donošenja novih propisa i implementacije istih; učestvovanje u izradi i harmonizaciji zakona i drugih propisa sa propisima EU, pravilima i principima STO i standardima relevantnih međunarodnih organizacija; predlaganje mere i aktivnosti za unapređivanje procesa pristupanja odnosno saradnje sa EU i STO i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama, kao i mera i aktivnosti za unapređenje saradnje, na regionalnom i bilateralnom nivou; praćenje, analiziranje i usmeravanje sprovođenja obaveza koje proističu iz procesa pristupanja odnosno članstva u EU i STO i članstva u relevantnim međunarodnim organizacijama odnosno obaveza preuzetih na osnovu regionalnih i bilateralnih sporazuma, protokola i inicijativa; pripremu informacija i platformi za pregovore sa EU, STO i relevantnim međunarodnim organizacijama, odnosno za usaglašavanje međunarodnih sporazuma, protokola i inicijativa i učestvovanje u pregovorima za pristupanje EU i STO i relevantnim međunarodnim organizacijama odnosno za usaglašavanje međunarodnih sporazuma, protokola i inicijativa; komunikaciju, koordinaciju i saradnju sa drugim nadležnim državnim organima i službama Vlade, institucijama EU i STO, međunarodnim organizacijama, diplomatsko – konzularnim predstavništvima Republike Srbije i drugih država; koordinaciju rada unutrašnjih jedinica i organa uprave u sastavu Ministarstva i pružanje stručne pomoći u procesu pristupanja EU i STO, kao i učlanjenju i članstvu u relevantnim međunarodnim organizacijama, kao i u procesu saradnje sa drugim državama u okviru CEFTA, EFTA i sličnih sporazuma; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Odeljenju za evropske integracije, multilateralnu i bilateralnu saradnju obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za evropske integracije i međunarodnu multilateralnu saradnju u oblasti bezbednosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih pitanja i ribarstva,
  2. Grupa za evropske integracije i međunarodnu multilateralnu saradnju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i vodoprivrede,
  3. Grupa za bilateralnu i regionalnu saradnju.

1. Grupa za evropske integracije i međunarodnu multilateralnu saradnju u oblasti bezbednosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih pitanja i ribarstva obavlja poslove koji se odnose na: analizu i izradu osnove za pregovore o pridruživanju i pristupanju EU u oblasti bezbednosti hrane, veterinarskih i fiotsanitarnih pitanja i ribarstva i praćenje sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju; analizu i izradu osnove za pregovore za pristupanje STO i u toku sprovođenja prihvaćenih sporazuma nakon pristupanja STO u oblasti bezbednosti hrane, veterinarskih i fiotsanitarnih pitanja i ribarstva; analizu i izradu osnove za pregovore za pristupanje i za saradnju sa relevantnim međunarodnim organizacijama iz delokruga Ministarstva; praćenje i analizu politika EU i STO i relevantnih međunarodnih organizacija u oblasti bezbednosti hrane, veterinarskih i fiotsanitarnih pitanja i ribarstva i pripremu mera za prilagođavanje politike u oblasti bezbednosti hrane, veterinarskih i fiotsanitarnih pitanja i ribarstva politici EU i pravilima i principima STO i obavezama proisteklim iz članstva u relevantnim međunarodnim organizacijama; praćenje i analiziranje zakonodavstva EU, pravila i principa STO i sporazuma prihvaćenih u okviru STO i drugih međunarodnih organizacija u oblasti bezbednosti hrane, veterinarskih i fiotsanitarnih pitanja i ribarstva radi iniciranja promene postojećih i donošenja novih propisa i implementacije istih; učestvovanje u izradi i harmonizaciji zakona i drugih propisa sa propisima EU, pravilima i principima STO i standardima relevantnih međunarodnih organizacija u oblasti bezbednosti hrane, veterinarskih i fiotsanitarnih pitanja i ribarstva; predlaganje mera i aktivnosti za unapređivanje procesa pristupanja odnosno saradnje sa EU i STO i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama; praćenje, analiziranje i usmeravanje sprovođenja obaveza koje proističu iz procesa pristupanja odnosno članstva EU i STO i članstva u relevantnim međunarodnim organizacijama a koje se odnose na oblast bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja i ribarstva; priprema informacija i platformi za pregovore sa EU, STOi relevantnim međunarodnim organizacijama i učestvovanje u pregovorima za pristupanje EU i STO i relevantnim međunarodnim organizacijama; komunikaciju, koordinaciju i saradnju sa drugim nadležnim državnim organima i službama Vlade, institucijama EU i STO, međunarodnim organizacijama, diplomatsko – konzularnim predstavništvima Republike Srbije i drugih država; koordinaciju rada unutrašnjih jedinica i organa uprave u sastavu Ministarstva i pružanje stručne pomoći u procesu pristupanja EU i STO, kao i učlanjenju i članstvu u relevantnim međunarodnim organizacijama; koordinaciju rada unutrašnjih jedinica i organa uprave u sastavu Ministarstva i pružanje stručne pomoći u procesu saradnje sa drugim državama u okviru CEFTA, EFTA i sličnih sporazuma u oblasti bezbednosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih pitanja i ribarstva, obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

2. Grupa za evropske integracije i međunarodnu multilateralnu saradnju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove koji se odnose na: analizu i izradu osnove za pregovore o pridruživanju i pristupanju EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i praćenje sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju; analizu i izradu osnove za pregovore za pristupanje STO i u toku sprovođenja prihvaćenih sporazuma nakon pristupanja STO u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i vodoprivrede; analizu i izradu osnove za pregovore za pristupanje i za saradnju sa relevantnim međunarodnim organizacijama iz delokruga Ministarstva; praćenje i analizu politike EU i STOi relevantnih međunarodnih organizacija u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i vodoprivrede i pripremu mera za prilagođavanje navedenih politika politikama EU i pravilima i principima STO i obavezama proisteklim iz članstva u relevantnim međunarodnim organizacijama; praćenje i analiziranje zakonodavstva EU, pravila i principa STO i sporazuma prihvaćenih u okviru STO i drugih međunarodnih organizacija u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i vodoprivrede radi iniciranja promene postojećih i donošenja novih propisa i implementacije istih; učestvovanje u izradi i harmonizaciji zakona i drugih propisa sa propisima EU, pravilima i principima STO i standardima relevantnih međunarodnih organizacija u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i vodoprivrede; predlaganje mera i aktivnosti za unapređivanje procesa pristupanja odnosno saradnje sa EU i STO i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama; praćenje, analiziranje i usmeravanje sprovođenja obaveza koje proističu iz procesa pristupanja odnosno članstva EU i STO i članstva u relevantnim međunarodnim organizacijama a koje se odnose na oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i vodoprivrede; priprema informacija i platformi za pregovore sa EU, STOi relevantnim međunarodnim organizacijama i učestvovanje u pregovorima za pristupanje EU i STO i relevantnim međunarodnim organizacijama;komunikaciju, koordinaciju i saradnju sa drugim nadležnim državnim organima i službama Vlade, institucijama EU i STO, međunarodnim organizacijama, diplomatsko – konzularnim predstavništvima Republike Srbije i drugih država; koordinaciju rada unutrašnjih jedinica i organa uprave u sastavu Ministarstva i pružanje stručne pomoći u procesu pristupanja EU i STO, kao i učlanjenju i članstvu u relevantnim međunarodnim organizacijama koordinaciju rada unutrašnjih jedinica i organa uprave u sastavu Ministarstva i pružanje stručne pomoći u procesu saradnje sa drugim državama u okviru CEFTA, EFTA i sličnih sporazuma u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i vodoprivrede, obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

3. Grupa za bilateralnu i regionalnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na: izradu međunarodnih sporazuma, protokola i inicijativa, kao i učestvovanje sa drugim unutrašnjim jedinicama i organima uprave u sastavu Ministarstva u izradi međunarodnih sporazuma, protokola i inicijativa iz delokruga Ministarstva; izradu informacija i predloga osnova za međunarodne susrete i pripremu izveštaja sa međunarodnih susreta; analizu i izradu osnove za pregovore za saradnju na regionalnom i bilateralnom nivou; predlaganje mera i aktivnosti za unapređenje saradnje, na regionalnom i bilateralnom nivou; praćenje, analiziranje i usmeravanje sprovođenja obaveza preuzetih na osnovu regionalnih i bilateralnih sporazuma, protokola i inicijativa; učestvovanje u pregovorima za usaglašavanje međunarodnih sporazuma, protokola i inicijativa i iniciranje postupka za potvrđivanje međunarodnih sporazuma; evidencije i praćenja sprovođenja međunarodnih sporazuma, protokola i inicijativa i praćenje sporazuma zaključenih između drugih država; komunikaciju, koordinaciju i saradnju sa drugim nadležnim državnim organima i službama Vlade, međunarodnim organizacijama, diplomatsko – konzularnim predstavništvima Republike Srbije i drugih država;, poslove protokola prilikom službenih putovanja ministra i poseta stranih delegacija i visokih zvaničnika; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast