Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Sektor za poljoprivrednu politiku

Sektor za poljoprivrednu politiku obavlja poslove koji se odnose na: praćenje domaće i svetske proizvodnje, potrošnje, prerade, cena i trgovine primarnih poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva i proizvoda prerade od pomenutih proizvoda; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti poljoprivredne politike i njihovog usklađivanja sa propisima EU, pravilima, principima i sporazumima STO i standardima međunarodnih organizacija i međunarodnih sporazuma; izradu bilansa osnovnih poljoprivrednih proizvoda; učešće u izradi strateških dokumenata u oblasti biljne i životinjske proizvodnje, prerade i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, kao i u oblasti poljoprivredne statistike; analizu stanja i davanje projekcija razvoja prehrambene industrije; izradu predloga Programa korišćenja i raspodele sredstava agrarnog budžeta; predlaganje mera poljoprivredne politike i praćenje i analizu ostvarenih efekata mera; praćenje i  analizu carinske politike u oblasti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i predlaganje mera za unapređenje spoljnotrgovinske razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Republike Srbije; učešće u pripremi informacija i platformi za pregovore i saradnju na bilateralnom nivou, sa EU i međunarodnim organizacijama; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Sektoru za poljoprivrednu politiku obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odsek za biljnu proizvodnju i preradu biljnih proizvoda
  2. Odsek za analitiku i statistiku
  3. Grupa za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane
  4. Grupa za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda
  5. Grupa za vinogradarstvo i vinarstvo

Odsek za biljnu proizvodnju i preradu biljnih proizvoda obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu domaće i svetske proizvodnje, prerade, potrošnje, prometa i cena biljnih poljoprivrednih proizvoda i prerađevina, u cilju predlaganja mera agrarne politike i strateškog razvoja u pojedinačnim oblastima biljne proizvodnje i prerade biljnih proizvoda; izradu bilansa proizvodnje i potrošnje najvažnijih biljnih poljoprivrednih proizvoda – proizvoda bitnih za prehrambenu sigurnost stanovništva; praćenje proizvodnje alkoholnih pića i etanola, kao i uspostavljanje i sprovođenje procedura priznavanja oznaka za rakiju sa geografskom oznakom; sačinjavanje izveštaja i informacije vezane za Sistem javnih skladišta za poljoprivredne proizvode; analizu stanja i davanje projekcija razvoja prehrambene industrije; praćenje propisa i agrarne politike u drugim zemljama; učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti biljne proizvodnje i prerade i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnih međunarodnih organizacija i međunarodnih sporazuma; učešće u pripremi sporazuma sa EU i međunarodnih sporazuma iz oblasti biljne proizvodnje i prerade biljnih proizvoda; učešće u pripremi strateških mera i programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške biljnoj proizvodnji i prehrambenoj industriji; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Odseku za biljnu proizvodnju i preradu biljnih proizvoda obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za ratarstvo
  2. Grupa za voćarstvo, povrtarstvo i alkoholna pića

Grupa za ratarstvo obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu domaće i svetske proizvodnje, prerade, potrošnje, prometa i cena ratarskih proizvoda i prerađevina, u cilju predlaganja mera agrarne politike i strateškog razvoja u pojedinačnim oblastima ratarske proizvodnje i prerade; izradu bilansa proizvodnje i  potrošnje najvažnijih ratarskih kultura – pšenice, kukuruza, soje i suncokreta i njihovih prerađevina, šećerne repe i šećera; uspostavljanje i vođenje Registra, kao i izveštavanje o Sistemu javnih skladišta za poljoprivredne proizvode; analizu stanja i davanje projekcija razvoja prehrambene industrije; učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti proizvodnje i prerade ratarskih proizvoda i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnih međunarodnih organizacija i međunarodnih sporazuma, kao i pripremu tehničkih propisa iz ove oblasti; učešće u pripremi sporazuma sa EU i međunarodnih sporazuma iz oblasti proizvodnje i prerade ratarskih proizvoda; učešće u pripremi strateških mera i programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške ratarskoj proizvodnji i prehrambenoj industriji; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Grupa za voćarstvo, povrtarstvo i alkoholna pića obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu domaće i svetske proizvodnje, prerade, potrošnje, prometa i cena povrća, voća, alkoholnih pića i etanola, u cilju predlaganja mera agrarne politike i strateškog razvoja oblasti povrtarstva, voćarstva i alkoholnih pića; analizu stanja razvoja povrtarstva, voćarstva, alkoholnih pića i etanola; učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti povrtarstva, voćarstva, alkoholnih pića i etanola i njihovog usklađivanja sa sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima, kao i pripremu tehničkih propisa iz ove oblasti; učešće u pripremi strateških mera i programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške povrtarskoj, voćarskoj proizvodnji i proizvodnji alkoholnih pića, kao i promociji alkoholnih pića; organizovanje sprovođenja procedura priznavanja oznaka za rakiju sa geografskom oznakom, procedura proizvodnje i kontrole proizvodnje alkoholna pića sa geografskom oznakom, kao i procedura ispunjavanja uslova za korišćenje oznaka za rakiju sa geografskom oznakom; sprovođenje procedura ovlašćivanja Kontrolne organizacije, laboratorija za ispitivanje parametara kvaliteta voća, povrća i alkoholnih pića i drugih proizvoda; vođenje evidencija u povrtarstvu, voćarstvu i alkoholnim pićima; pripremu i implementaciju projekata koji se odnose na voćarstvo, povrtarstvo, rakiju i druga alkoholna pića; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


Odsek za analitiku i statistiku obavlja poslove koji se odnose na: analizu mera agrarne politike na efikasnost i konkurentnost poljoprivredno-prehrambene proizvodnje; pripremu Programa korišćenja i raspodele sredstava agrarnog budžeta; analizu nivoa podrške u cilju sagledavanja uticaja nivoa podrške na obim, strukturu i plasman poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; prikupljanje, obradu, i analizu statističkih podataka o proizvodnji, cenama, spoljnotrgovinskoj razmeni i drugim ekonomskim pokazateljima određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, za potrebe izrade analiza efekata mera agrarne politike; predlaganje mera u pravcu dugoročnog razvoja poljoprivrede i nacionalnih programa; analizu carinskih olakšica u okviru zaključenih sporazuma o slobodnoj trgovini  i njihove efekte na kretanja u spoljnotrgovinskoj razmeni poljoprivrede; pripremu predloga i dokumenta potrebnih za konsolidovanje carinske (uvozne) zaštite u okviru procesa pristupanja STO; analizu usklađenosti mera agrarne politike sa merama Zajedničke poljoprivredne politike EU; pripremu informacija i platformi za pregovaranje, zaključivanje i praćenje primene sporazuma o slobodnoj trgovini za potrebe pregovaračkih timova, radnih grupa i mešovitih komiteta; praćenje promena u strukturi privrednih subjekata u agroprivredi, procesu privatizacije i vlasničke strukture; obavlja i druge poslove iz ove oblasti


Grupa za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane obavlja poslove koji se odnose na: definisanje politike u oblasti kvaliteta  i označavanja hrane, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla izuzev vina i alkoholnih pića, prerade voća i povrća, proizvodnje piva, bezalkoholnih pića i organske proizvodnje; učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa za poljoprivredne i prehrambene proizvode sa oznakama geografskog porekla i drugim oznakama kvaliteta, izuzev vina i jakih alkoholnih pića, propisa o kvalitetu prehrambenih proizvoda   prerađevine od voća i povrća, pivo, bezalkoholna pića i druge kategorije hrane, propisa o opštem deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, ako i tehničkih propisa za zaštitu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla; praćenje i analizu proizvodnje i prometa, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakoma geografskog porekla, proizvoda dobijenih preradom voća i povrća, i organskih proizvoda;  učešće u pripremi mera i programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške unapređenju konkurentnosti i dostizanja standarda kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, organskoj proizvodnji, kao i promociji proizvoda sa oznakama kvaliteta; ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti, kontrolu ispunjenosti uslova za korišćenje oznaka geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode; izdavanje kontrolnih markica ovlašćenim korisnicima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla; izrada ekonomskih analiza i informacija o stanju u oblastima proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla izuzev vina i alkoholnih pića, prehrambene industrije, prerade voća i povrća, proizvodnje piva i bezalkoholnih pića i organske proizvodnje; organizaciju rada i poslova vezanih za učestvovanje u radu Komisije Codex Alimentarius; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


Grupa za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu domaće i svetske proizvodnje, prerade, potrošnje, prometa i cena primarnih poljoprivrednih proizvoda animalnog porekla, kao i prerađevina animalnog porekla, vođenje evidencije brojnog stanja stočnog fonda, programa unapređenja stočarstva, uvoza priplodnog materijala; izradu bilansa proizvodnje i  potrošnje najvažnijih proizvoda stočarske proizvodnje i izradu efekata mera u oblasti stočarske proizvodnje; vođenje registra proizvođača i prerađivača; analizu stanja i davanje projekcije razvoja stočarstva; učešće u izradi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti stočarstva, ribarstva, pčelarstva i  prehrambene industrije i proizvodnje hrane za životinje, primarne stočarske proizvodnje i prerade, i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima; sprovođenje politike unapređenja kvaliteta proizvoda stočarstva i hrane za životinje; pripremu predloga za dugoročnu, srednjoročnu i godišnju razvojnu politiku u oblasti stočarske proizvodnje i prerađivačke industrije; učešće u pripremi međunarodnih sporazuma iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


Grupa za vinogradarstvo i vinarstvo obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu domaće i svetske proizvodnje, prerade, potrošnje, prometa i cena grožđa i vina, u cilju predlaganja mera agrarne politike i strateškog razvoja oblasti vinogradarsva i vinarstva; analizu stanja razvoja vinogradarstva i vinarstva; pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti vinogradarstva i vinarstva i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima, kao i pripremu tehničkih propisa iz ove oblasti; učešće u pripremi strateških mera i programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške vinogradarskoj i vinarskoj proizvodnji; priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom i  proizvodnje i kontrole proizvodnje vina sa geografskim poreklom, ispunjenost uslova  za korišćenje oznaka za vina sa geografskim poreklom i izdavanja evidencionih markica za vina sa geografskim poreklom; ovlašćivanje Kontrolne organizacije, laboratorija za ispitivanje parametara kvaliteta grožđa, vina i drugih proizvoda i Stručne organizacije za Vinogradarski registar, kao i vođenje Liste senzornih ocenjivača vina; uspostavljanje i vođenje Vinogradarskog registra; uspostavljanje i vođenje rejonizacije vinogradarskih geografskih proizvodnih područja; izdavanje kontrolnih brojeva pri deklarisanju i obeležavanju vina, odnosno drugih proizvoda; vođenje evidencija u vinogradarstvu i vinarstvu; učešće u pripremi međunarodnih sporazuma i projekata vezanih za vinogradarstvo i vinarstvo; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.