Одсек за означавање хране, шеме квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и органску производњу

Одсек за означавање хране, шеме квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и органску производњу обавља послове који се односе на:

 • дефинисање пољопривредне политике и предлагање мера у областима органске производње и промоције пољопривредних и прехрамбених производа, прераде воћа и поврћа, пива, квалитета и означавања хране, шемa квалитета пољопривредних и прехрамбених производа изузев вина и јаких алкохолних пића
 • учешће и припреми информација и докумената за преговоре о чланству Републике Србије у ЕУ
 • учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области органске производње, шема квалитета пољопривредних и прехрамбених производа, изузев вина и јаких алкохолних пића, прописа о квалитету oдрeђeних кaтeгoриja хрaнe кoje су рeгулисане нa EУ нивоу, прописа о општем декларисању, означавању и рекламирању хране и прописа за промоцију пољопривредних и прехрамбених производа и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима, као и прописа о квалитету пojeдиначних кaтeгoриja хрaнe (нe хaрмoнизовано пoдручje)
 • праћење и aнaлизу производње и промета производа прехрамбене индустрије у секторима прераде воћа и поврћа, производње пива и безалкохолних пића, шећера, кафе и чоколадних производа, органских производа, као и других производа прехрамбене индустрије осим млека, меса и меда
 • учешће у припреми мера и програма рaзвoja пojeдиних грaнa прeхрaмбeнe индустриje и органске производње, као и програма коришћења буџетских средстава у делу подршке унапређењу конкурентности и достизања стандарда квалитета пољопривредних и прехрамбених производа, органској производњи, као и промоцији пољопривредних и прехрамбених производа
 • врши надзор и спроводи поступак овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, контроле испуњености услова за коришћење ознака географског порекла за пољопривредне и прехрамбене производе, контролних организација у органској производњи и одобравања захтева за издавање контролних маркица овлашћеним корисницима пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла
 • израда информација о стању у областима производње пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла, органских производа, изузев вина и јаких алкохолних пића
 • учешће у припреми, координацији и имплементацији пројеката из фондова ЕУ и других извора финасирања из области политике квалитета, органске производње и промоције пољопривредних и прехрамбених производа
 • oбaвљa пoслoвe нaциoнaлнe кoнтaкт тaчкe зa Codex Alimentarius у Републици Србији
 • прaти и кooрдинирa aктивнoсти свих Codex oдбoрa нa EУ нивоу у Републици Србији као и учествовање у раду Стручног савета за органску производњу
 • обавља и друге послове из ове области.

У Одсеку за означавање хране, шеме квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и органску производњу, образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за означавање хране, шеме квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и
 2. Група за органску производњу.

 


 

Категорије

Величина текста
Контраст