Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Sektor za pravne i normativne poslove

Sektor za pravne i normativne poslove obavlja  poslove koji se odnose na: izradu nacrta zakona i drugih propisa i njihovo usklađivanje sa propisima EU radi obezbeđenja i unapređenja zakonodavnog okvira iz delokruga Ministarstva; uspostavljanje i unapređenje sistema za upravljanje ljudskim resursima radi obezbeđenja i razvoja stručnih i motivisanih državnih službenika i utvrđivanja pravnog okvira koji se odnosi na organizaciju i rad Ministarstva i organa uprave u sastavu Ministarstva; rešavanje u drugom stepenu o upravnim stvarima po žalbi protiv upravnih akata iz delokruga Ministarstva; pripremu predloga prvostepenih rešenja o upravnim stvarima iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva, vodoprivrede, šumarstva, zaštite bilja i životne sredine; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Sektoru za pravne i normativne poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odeljenje za normativne poslove i harmonizaciju propisa iz oblasti poljoprivrede
  2. Odeljenje za normativne poslove i harmonizaciju propisa iz oblasti životne sredine
  3. Odsek za ljudske resurse
  4. Odsek za obuku i razvoj
  5. Grupa za upravne poslove iz oblasti poljoprivrede
  6. Odsek za upravne i upravno-nadzorne poslove poslove u oblasti zaštite životne sredine
  7. Grupa za pravne poslove

Odeljenje za normativne  poslove i harmonizaciju propisa iz oblasti poljoprivrede obavlja poslove koji se odnose na: izradu nacrta zakona i drugih propisa i njihovo usklađivanje sa propisima i standardima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije iz oblasti poljoprivrede; izvršavanje obaveza Ministarstva u vezi sa sprovođenjem Nacionalnog programa integracije Republike Srbije u Evropsku uniju; realizaciju reformskih dokumenata Vlade; učešće u pripremi predloga međunarodnih ugovora iz oblasti poljoprivrede; praćenje njihove primene i po potrebi predlaganje izmene i dopune; pripremu mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa čiji su predlagači drugi državni organi; pripremu predloga ugovora i izmene ugovora sa korisnicima budžetskih sredstava; pripremu stručnih mišljenja i uputstava za primenu zakona i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


Odeljenje za normativne  poslove i harmonizaciju propisa iz oblasti životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: pripremu sistemskih pravnih rešenja i propisa iz oblasti životne sredine; praćenje i analizu međunarodno-pravnih instrumenata, kordinaciju i pripremu potvrđivanja, odnosno pristupanja međunarodnim ugovorima iz oblasti životne sredine; praćenje i uporednu analizu zakonodavstva EU i nacionalnog zakonodavstva iz oblasti životne sredine; pripremu mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa iz delokruga drugih ministarstava, posebnih organizacija i drugih organa i organizacija, odnosno propisa koje donose imaoci javnih ovlašćenja, u skladu sa zakonom; pripremu dokumenata u pregovaračkom procesu za pristupanje, odnosno članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji u oblasti prometa roba i vršenju usluga od značaja za zaštitu životne sredine; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


Grupa za upravne poslove iz oblasti poljoprivrede obavlja poslove koji se odnose na: rešavanje u  drugostepenom upravnom postupku po žalbama protiv prvostepenih rešenja iz  oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarstva, fitosanitarne oblasti, kao i po žalbama kada su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja; nadzor nad vršenjem poverenih poslova; izradu predloga drugostepenih rešenja i pripremu predloga rešenja kojim se odlučuje o predlogu za ponavljanje postupka okončanog drugostepenim rešenjem i kojim se menja i poništava rešenje u vezi sa vođenjem upravnog spora i odlukom Upravnog suda Srbije; pripremu predloga prvostepenih rešenja o upravnim stvarima iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva, vodoprivrede, šumarstva, zaštite bilja; pripremu predloga odgovora na tužbu kojom se pokreće upravni spor pred Upravnim sudom iz oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarstva, fitosanitarne oblasti; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


Odsek za upravne i upravno-nadzorne poslove u oblasti zaštite životne sredine obavlja poslovi koji se odnose na: pripremu odluka po redovnim i vanrednim pravnim sredstvima u upravnim stvarima u drugom stepenu iz životne sredine; pripremu odgovora na tužbe u upravnim sporovima protiv konačnih odluka Ministarstva, odnosno Administrativne komisije Vlade donetih u drugom stepenu iz svih oblasti životne sredine; zastupanje Ministarstva pred Upravnim sudom; praćenje stavova Upravnog suda u postupcima odlučivanja po tužbama u upravnim sporovima; ujednačavanje prakse i definisanje stavova drugostepenog organa u primeni zakona i drugih propisa; učešće u izradi analiza, izveštaja i informacija u vezi sa primenom propisa u oblasti životne sredine; vršenje nadzora nad radom imaoca javnih ovlašćenja u obavljanju poverenih poslova odlučivanja po redovnim i vanrednim pravnim sredstvima u oblasti životne sredine; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


Odsek za ljudske resurse obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i obezbeđivanje usaglašenosti primene zakona i drugih propisa u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa;  praćenje, primenu i unapređenje propisa u oblasti radnih odnosa; analizu kadrovskih potreba i pripremu nacrta kadrovskog plana Ministarstva; pružanje savetodavne podrške državnim službenicima i nameštenicima po pitanjima radnog okruženja i jednakosti polova i zaštite od zlostavljanja; praćenje i staranje o ujednačenosti sprovođenja postupka ocenjivanja državnih službenika i pružanje savetodavne podrške rukovodiocima unutrašnjih jedinica u postupku evaluacije učinka zaposlenih; saradnju sa drugim državnim organima u vezi sa sprovođenjem strategije upravljanja ljudskim resursima; pripremu i izradu akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu; sprovođenje internog i javnog konkursa, izbornog postupka selekcije, odabir i prijem kandidata u radni odnos; izradu akata koji se odnose na prava i obaveze zaposlenih iz radnog odnosa i van radnog odnosa; pružanje podrške u sprovođenju postupka utvrđivanja odgovornosti državnih službenika i nameštenika; pripremu izjašnjenja na žalbe Žalbenoj komisiji Vlade i izjašnjenja na tužbe iz radnih sporova; koordinaciju rada ostalih unutrašnjih jedinica, kao i uprava u sastavu Ministarstva u oblasti ljudskih resursa, unutrašnjeg uređenja i sistematizacije radnih mesta; automatsku obradu podataka i vođenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima; vođenje personalne evidencije, evidencija u vezi sa obračunom plata zaposlenih, kao i drugih evidencija iz radnih odnosa, vođenje propisane dokumentacije za zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje zaposlenih; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


Odsek za obuku i razvoj obavlja poslove koji se odnose na pripremu, sprovođenje i unapređenje strategije obuke i razvoja kadrova u Ministarstvu, analizu potreba za obukom i stručnim usavršavanjem državnih službenika i nameštenika; izradu i realizaciju plana obuke; praćenje uticaja obuke na učinak državnih službenika i nameštenika i praćenje razvoja karijere zaposlenih vezano za njihovo napredovanje; učestvovanje u kadrovskom planiranju; vođenje evidencije i upravljanje bazom podataka u vezi sa planiranim i održanim obukama; uvođenje u posao novoprimljenih državnih službenika i nameštenika, kao i pripravnika; saradnju sa konsultantskim institucijama koje se bave obukom i drugim vidovima edukacije državnih službenika i nameštenika, obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


Grupa za pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: pripremu ugovora i aneksa  ugovora koje zaključuje Ministarstvo, a od zajedničkog interesa su  za celo Ministarstvo; pripremu rešenja i zaključaka; pripremu tužbenih zahteva, odgovora na tužbe i svih podnesaka u parničnim i izvršnim postupcima bez organa u sastavu, osim tužbenih zahteva i odgovora na tužbe iz radnih odnosa; praćenje sprovođenja plana integriteta Ministarstva; sprovođenje propisa iz oblasti borbe protiv korupcije; učestvovanje u pripremi  godišnjeg programa rada, operativnih planova i izveštaja o radu Ministarstva; realizaciju razvojnih projekata iz delokruga Ministarstva i saradnju sa projektnim timovima iz drugih državnih organa koji su uključeni u reformu državne uprave sa ciljem integrisanja reformskih inicijativa u ciljeve Ministarstva; pripremu i izradu akata koji se odnose na rešavanje stambenih potreba državnih službenika i nameštenika u Ministarstvu; postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja;  pripremu, izradu i staranje o ažuriranju Informatora o radu Ministarstva; izradu internih procedura, prateće evidencione i administrativno-tehničke poslove; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.