Одељење за рурални развој

Одељење за рурални развој обавља послове који се односе на: израду, промоцију, праћење, процену и спровођење ИПАРД програма и Националног програма за рурални развоју циљу повећања ефикасности, унапређења ефективности мерa руралног развоја и социоекономских аспеката живота у руралним областима, повећања конкурентности пољопривредне производње и шумарског сектора, очувања животне средине, подршку диверзификацији руралне економије и креирању услова за проширење непољопривредне економије у руралним областима; подршку успостављању јавно-приватних партнерстава и унапређење услова рада и живота у рурални областима; извештавање о процесу спровођења програма руралног развоја; идентификацију, дефинисање и модификовање критеријума и индикатора ефективности мера и квалитета програма; спровођење сарадње са међународним и националним организацијама иинституцијама у области руралног развоја у циљу усклађивања мера подршке, обезбеђивања донаторске помоћи за реализацију развојних програма и пројеката у области руралног развоја; надзор и извештавање у вези са реализацијом ИПАРД програма, у складу са захтевима ЕУ; успостављање активности и процеса Управљачког тела за спровођење ИПАРД програма; надзор над спровођењем активности Управљачког тела; координацију рада Одбора за праћење ИПАРД програма; успостављање свеобухватног система унутрашњих контрола како би се средства намењена финансирању ИПАРД програма иНационалног програма за рурални развој користила правилно, транспарентно, етично, економично и ефикасно; праћење стања и предлагање мера за ревитализацију и унапређење развоја земљорадничког задругарства;обавља идруге послове из ове области.

У Одељењу за рурални развој образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за програмирање,
  2. Група за агроеколошке мере и локалне иницијативе,
  3. Група за надзор, процену и извештавање,
  4. Група за техничку помоћ и промоцију.

1. Група за програмирање обавља послове који се односе на: израду ИПАРД програма и Националног програма за рурални развој у циљу повећања ефикасности, унапређења ефективности мерa руралног развоја и социоекономских аспеката живота у руралним областима, повећања конкурентности пољопривредне производње и шумарског сектора, подршку диверзификацији руралне економије и креирању услова за проширење непољопривредне економије у руралним областима;координацију активности везанихза измену ИПАРД програма и измену Националног програма мера за рурални развој; израдусвих потребних правилника из надлежности Групе за спровођење мера из ИПАРД програма и Националног програма мера за рурални развој као и праћење усклађености програма руралног развоја; одобравање и праћење реализације програма руралног развоја јединице локалне самоуправе и аутономне покрајине; и израду акционих планова;координацију активности везаних за рад међуресорних тела за рурални развоју вези са спровођењем политике руралног развоја; сарадњу с унутрашњим организационим јединицама Министарства, а посебно с Управом за аграрна плаћања, националним и међународним организацијама, телима државне управе, јединицама локалне самоуправе, стручним установама и удружењима, а посебно с Управом за аграрна плаћања; обавља идруге послове из ове области.

2. Група за агроеколошке мере и локалне иницијативе обавља послове које се односе на: координацију и припремне активности за агроеколшке мере и локалне иницијативе по ЛЕАДЕР приступу; израду свих правилника из надлежности Групе потребних за спровођење мера из ИПАРД програма и Националног програма за рурални развој као и праћење усклађености програма руралног развоја;израду мера за рад локалних иницијатива и спровођење локалних стратегијаруралног развојапо ЛЕАДЕР приступ; сарадњу с унутрашњим организационим јединицама Министарства, а посебно с Управом за аграрна плаћања, националним и међународним организацијама, телима државне управе, јединицама локалне самоуправе, стручним установама и удружењима; обавља и друге послове из ове области.

3. Група за надзор, процену и извештавање обавља послове који се односе на: успостављање система надзора, процене и извештавање о реализацији претприступног ИПАРД програма,као и Националног програма за рурални развој; праћење и мерење постигнутих резултата; спровођење процене ИПАРД програма ex ante, у току реализације и ex post; одржавање и унапређење система праћења и извештавања о реализацији програмског документа у складу са процедурама рада;успостављање и спровођење свеобухватног система унутрашњих контрола како би се средства намењена финансирању ИПАРД програма и Националног програма руралног развојакористила правилно, транспарентно, етично, економично и ефикасно; израду извештаја о имплементацији ИПАРД програма; сарадњу с унутрашњим организационим јединицама Министарства,а посебно с Управом за аграрна плаћања,националним и међународним организацијама, телима државне управе, јединицама локалне самоуправе,стручним установама и удружењима; обавља идруге послове из ове области.

4. Група за техничку помоћ и промоцију обавља послове које се односе на: израду годишњег акционог плана комуникације и промоције; припрему годишњихакционих планова заспровођење мере техничке помоћи; спровођење и праћењереализације мере техничке помоћи; израду развојних докумената; планирање активности, сарадњу с унутрашњим организационим јединицама Министарства, а посебно с Управом за аграрна плаћања, националним и међународним организацијама, телима државне управе, јединицама локалне самоуправе,стручним установама и удружењима; праћења стањa у питањима из надлежности Групе;обавља и друге послове из ове области.

Категорије

Величина текста
Контраст