Odeljenje za ruralni razvoj

Odeljenje za ruralni razvoj obavlja poslove koji se odnose na: izradu, promociju, praćenje, procenu i sprovođenje IPARD programa i Nacionalnog programa za ruralni razvoju cilju povećanja efikasnosti, unapređenja efektivnosti mera ruralnog razvoja i socioekonomskih aspekata života u ruralnim oblastima, povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i šumarskog sektora, očuvanja životne sredine, podršku diverzifikaciji ruralne ekonomije i kreiranju uslova za proširenje nepoljoprivredne ekonomije u ruralnim oblastima; podršku uspostavljanju javno-privatnih partnerstava i unapređenje uslova rada i života u ruralni oblastima; izveštavanje o procesu sprovođenja programa ruralnog razvoja; identifikaciju, definisanje i modifikovanje kriterijuma i indikatora efektivnosti mera i kvaliteta programa; sprovođenje saradnje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama iinstitucijama u oblasti ruralnog razvoja u cilju usklađivanja mera podrške, obezbeđivanja donatorske pomoći za realizaciju razvojnih programa i projekata u oblasti ruralnog razvoja; nadzor i izveštavanje u vezi sa realizacijom IPARD programa, u skladu sa zahtevima EU; uspostavljanje aktivnosti i procesa Upravljačkog tela za sprovođenje IPARD programa; nadzor nad sprovođenjem aktivnosti Upravljačkog tela; koordinaciju rada Odbora za praćenje IPARD programa; uspostavljanje sveobuhvatnog sistema unutrašnjih kontrola kako bi se sredstva namenjena finansiranju IPARD programa iNacionalnog programa za ruralni razvoj koristila pravilno, transparentno, etično, ekonomično i efikasno; praćenje stanja i predlaganje mera za revitalizaciju i unapređenje razvoja zemljoradničkog zadrugarstva;obavlja idruge poslove iz ove oblasti.

U Odeljenju za ruralni razvoj obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za programiranje,
  2. Grupa za agroekološke mere i lokalne inicijative,
  3. Grupa za nadzor, procenu i izveštavanje,
  4. Grupa za tehničku pomoć i promociju.

1. Grupa za programiranje obavlja poslove koji se odnose na: izradu IPARD programa i Nacionalnog programa za ruralni razvoj u cilju povećanja efikasnosti, unapređenja efektivnosti mera ruralnog razvoja i socioekonomskih aspekata života u ruralnim oblastima, povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i šumarskog sektora, podršku diverzifikaciji ruralne ekonomije i kreiranju uslova za proširenje nepoljoprivredne ekonomije u ruralnim oblastima;koordinaciju aktivnosti vezanihza izmenu IPARD programa i izmenu Nacionalnog programa mera za ruralni razvoj; izradusvih potrebnih pravilnika iz nadležnosti Grupe za sprovođenje mera iz IPARD programa i Nacionalnog programa mera za ruralni razvoj kao i praćenje usklađenosti programa ruralnog razvoja; odobravanje i praćenje realizacije programa ruralnog razvoja jedinice lokalne samouprave i autonomne pokrajine; i izradu akcionih planova;koordinaciju aktivnosti vezanih za rad međuresornih tela za ruralni razvoju vezi sa sprovođenjem politike ruralnog razvoja; saradnju s unutrašnjim organizacionim jedinicama Ministarstva, a posebno s Upravom za agrarna plaćanja, nacionalnim i međunarodnim organizacijama, telima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, stručnim ustanovama i udruženjima, a posebno s Upravom za agrarna plaćanja; obavlja idruge poslove iz ove oblasti.

2. Grupa za agroekološke mere i lokalne inicijative obavlja poslove koje se odnose na: koordinaciju i pripremne aktivnosti za agroekolške mere i lokalne inicijative po LEADER pristupu; izradu svih pravilnika iz nadležnosti Grupe potrebnih za sprovođenje mera iz IPARD programa i Nacionalnog programa za ruralni razvoj kao i praćenje usklađenosti programa ruralnog razvoja;izradu mera za rad lokalnih inicijativa i sprovođenje lokalnih strategijaruralnog razvojapo LEADER pristup; saradnju s unutrašnjim organizacionim jedinicama Ministarstva, a posebno s Upravom za agrarna plaćanja, nacionalnim i međunarodnim organizacijama, telima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, stručnim ustanovama i udruženjima; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

3. Grupa za nadzor, procenu i izveštavanje obavlja poslove koji se odnose na: uspostavljanje sistema nadzora, procene i izveštavanje o realizaciji pretpristupnog IPARD programa,kao i Nacionalnog programa za ruralni razvoj; praćenje i merenje postignutih rezultata; sprovođenje procene IPARD programa ex ante, u toku realizacije i ex post; održavanje i unapređenje sistema praćenja i izveštavanja o realizaciji programskog dokumenta u skladu sa procedurama rada;uspostavljanje i sprovođenje sveobuhvatnog sistema unutrašnjih kontrola kako bi se sredstva namenjena finansiranju IPARD programa i Nacionalnog programa ruralnog razvojakoristila pravilno, transparentno, etično, ekonomično i efikasno; izradu izveštaja o implementaciji IPARD programa; saradnju s unutrašnjim organizacionim jedinicama Ministarstva,a posebno s Upravom za agrarna plaćanja,nacionalnim i međunarodnim organizacijama, telima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave,stručnim ustanovama i udruženjima; obavlja idruge poslove iz ove oblasti.

4. Grupa za tehničku pomoć i promociju obavlja poslove koje se odnose na: izradu godišnjeg akcionog plana komunikacije i promocije; pripremu godišnjihakcionih planova zasprovođenje mere tehničke pomoći; sprovođenje i praćenjerealizacije mere tehničke pomoći; izradu razvojnih dokumenata; planiranje aktivnosti, saradnju s unutrašnjim organizacionim jedinicama Ministarstva, a posebno s Upravom za agrarna plaćanja, nacionalnim i međunarodnim organizacijama, telima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave,stručnim ustanovama i udruženjima; praćenja stanja u pitanjima iz nadležnosti Grupe;obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast