Одсек за рурални развој

Одсек за рурални развој обавља послове који се односе на: израду, промоцију, праћење, процену и спровођење Националног програма за рурални развој у циљу повећања ефикасности, унапређења ефективности мерa руралног развоја и социоекономских аспеката живота у руралним областима, повећања конкурентности пољопривредне производње,  шумарског и сектора рибарства, очувања животне средине, подршку диверзификацији руралне економије и креирању услова за проширење непољопривредне економије усек руралним областима; подршку успостављању јавно-приватних партнерстава и унапређење услова рада и живота у руралним областима; извештавање о процесу спровођења програма руралног развоја; идентификацију, дефинисање и модификовање критеријума и индикатора ефективности мера и квалитета програма; спровођење сарадње са међународним и националним организацијама иинституцијама у области руралног развоја у циљу усклађивања мера подршке, обезбеђивања донаторске помоћи за реализацију развојних програма и пројеката у области руралног развоја; надзор и извештавање у вези са реализацијом Националног програма за рурални развој; успостављање свеобухватног система унутрашњих контрола како би се средства намењена финансирању Националног програма за рурални развој користила правилно, транспарентно, етично, економично и ефикасно; праћење стања и предлагање мера за ревитализацију и унапређење развоја земљорадничког задругарства; обавља и друге послове из ове области.

У Одсеку за саветодавство образује се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за програмирање активности и координацију рада пољопривредних саветодавних и стручних служби,
  2. Група за планирање и aнализу рада пољоприврених саветодавних и стручних служби.

1.Група за програмирање активности и координацију рада пољопривредних саветодавних и стручних служби обавља послове  који се односе на:  припрему и израду годишњих и вишегодишњих програма рада саветодавних служби; припрему и израду правилника за спровођење мера унапређења система креирања и преноса знања; праћење спровођења програма рада на кварталном и годишњем нивоу и израду извештаја о раду саветодаваца и пољопривредних саветодавних и стручних служби; вођење Регистра пољопривредних саветодаваца; учешће у изради годишњих планова за усавршавање пољопривредних саветодаваца;  дефинисање и праћење активности пољопривредних саветодавних и стручних служби у успостављању захтева „вишеструке усклађеностиˮ: успостављање добрих пољопривредних и еколошких услова (GAEC) и обавезних захтева управљања (SMR) у погледу заштите животне средине, здравља људи, животиња и биља, као и добробити животиња у циљу усклађивања директних плаћања у РС са шемом директних плаћања Заједничке пољопривредне политике; израду модела расподеле средстава за финансирање рада пољопривредних саветодавних и стручних служби; учешће у изради мера развоја техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју; обавља и друге послове из ове области.

2.Група за планирање и анализу рада пољопривредних саветодавних и стручних служби  обавља послове који се односе на: праћење  рада пољопривредних саветодавних и стручних служби и старање о благовременом и законитом спровођењу Програма мера за унапређење производње на поседима земљорадника; праћење стања и предлаагање мера за унапређење услова за рад произвођачких група и секторских асоцијација у пољопривреди; предлагање елемената за израду уговора за реализацију одобрених посебних пројеката;  координирање реализације саветодавних активности које се односе на праћење параметара, прикупљање и дисеминацију података у циљу стварања база података и стављања истих на располагање пољопривредним произвођачима и организационим јединицама у оквиру Министарства које се баве креирањем аграрне политике и руралног развоја; руковођење израдом кварталних извештаја о раду пољопривредних саветодавних и стручних служби; израду извештаја о постигнутим резултатима  у спровођењу посебних пројеката; предлагање мера за унапређење пољопривредних генетичких ресурса и учешће у изради стручних основа за припрему прописа,  краткорочних и дугорочних програма који се односе на очување и одрживо коришћење, биодиверзитета, животињских генетичких ресурса и анималне банке гена; учешће у прикупљању података, вођењу и ажурирању националне базе података за животињске генетичке ресурсе;  вођење регистра одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња; спровођење сарадње са међународним и националним организацијама и институцијама у области животињских генетичких ресурса;  обавља и друге послове из ове области.

 

 

Категорије

Величина текста
Контраст