Saopštenja Ministarstva i najave

Nacionalni program ruralnog razvoja za period 2022-2024. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava zainteresovanu javnost o početku konsultativnog procesa u vezi sa Nacrtom Nacionalnog programa  ruralnog razvoja za period 2022-2024. godine (u daljem tekstu: NPRR 2022-2024), čija je izrada počela 16. avgusta 2021. godine na prvom sastanku Radne grupe,  u skladu sa Rešenjem ministra o osnivanju Radne grupe za izradu NPRR 2022-2024, broj 119-01-4/26/2020-09 od 09.12.2020. godine. O početku izrade NPRR 2022-2024 godine  je 12. novembra 2021. godine putem zvaničnog sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede a 01. marta 2022. godine i putem  platforme E-konsultacije obaveštena zainteresovana javnost.

NPRR 2022-2024 doprinosi ostvarivanju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014 – 2024. godine (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 85/14), kojom su definisani dugoročni pravci razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kao planski dokument, NPRR 2022-2024  reguliše sprovođenje politike ruralnog razvoja u Republici Srbiji u narednom trogodišnjem periodu, kao i dinamiku i način usklađivanja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.

Nacrt Programa stavljen je na uvid javnosti i putem veb-sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Molimo sve zainteresovane da svoje komentare i sugestije na Nacrt Programa dostave na elektronsku adresu branislav.veljkovic@minpolj.gov.rs do 30. marta 2022. godine.

 

Nacrt Nacionalnog programa ruralnog razvoja  za period 2022-2024. godine preuzeti – ovde

Izveštaj o sprovedenim javnim konsultacijama na Nacrt Nacionalnog programa ruralnog razvoja za period 2022 -2024 preuzeti – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast