Saopštenja Ministarstva

Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

saopštenje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa odredbom člana 77. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18-dr.zakon), kojim je propisano da su ministarstva i posebne organizacije dužni da obaveste javnost putem svoje internet stranice i portala e-uprave o otpočinjanju izrade nacrta zakona, pri čemu objavljuju i osnovne informacije o planiranim rešenjima koja će biti predložena, obaveštava zainteresovanu javnost da se otpočelo sa izradom teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Rešenjem ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 119-01-238/2020-09 od 16.12.2020. godine formirana je Radna grupa sa zadatkom da pripremi tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, čije usvajanje je planirano u 2021. godini.

Razmenom nota od 26.11.2020. godine između Evropske komisije i Nacionalnog IPA koordinatora stupile su na snagu izmene i dopune Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD) i korisnicima IPARD podsticaja omogućeno je avansno plaćanje u iznosu do 50%, što je iniciralo početak rada na izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Uvođenje avansnog plaćanja u iznosu do 50% od odobrene vrednosti podsticaja obezbediće IPARD korisnicima značajan iznos finansijskih sredstava za realizaciju odobrene investicije. Osim toga, primena avansnog plaćanja uticaće povoljno na bolju apsorpciju finansijskog doprinosa EU i smanjiće rizik od povraćaja sredstava Evropskoj uniji.

            Pored navedenog, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju odnosiće se i na kompletnost tražene dokumentacije prilikom podnošenja zahteva za IPARD podsticaje, čime bi se značajno smanjilo vreme obrade zahteva. Takođe, planirano je i bliže definisanje IACS i LPIS sistema za kontrolu plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, definisanje IPARD mere Tehnička pomoć i LEADER mere. Izmene će obuhvatiti i usaglašavanje propisanih rokova za donošenje strateških i planskih dokumenata sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, broj 30/2018).

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast