Саопштења Министарства

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Законом о изменама и допунама Закона о накнадама закоришћење јавних добара („Службени гласник РСˮ, број 92/23), који је ступио на снагу 4. новембра 2023. године, прописано је да се накнаде за одводњавање за 2023. годину умањују за 50% физичком лицу и предузетникувласнику, односно кориснику земљишта и објеката на мелиорационом подручју одређеном у складу са законом којим се уређују воде, и то:

земљишта уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава;
објекта уписаног у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране, ако је истовремено уписан и у Регистар пољопривредних газдинстава;
објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство ако је истовремено уписан и у Регистар пољопривредних газдинстава.

С обзиром на наведено, што се тиче плаћања накнада за одводњавање за 2023. годину, пољопривредници ће у наредном периоду добити нова решења у којима је утврђен износ накнаде за одводњавање за 2023. годину, који ће бити дужни да плате у року од 15 дана од дана достављања новог решења за 2023. годину. Ако пољопривредници не поступе по наведеном решењу, односно, не плате утврђени износ накнаде за одводњавање у остављеном року, на износ из тог решења ће се обрачунавати затезна камата.

Истим законом прописано је да наведена лица почев од 1. јануара 2024. године неће бити обвезници накнаде за одводњавање.

Категорије

Величина текста
Контраст