Саопштења пољопривредне политике

Обавештење сертификационим телима за подношење Захтева за овлашћивање за спровођење контроле квалитета и посебних својстава пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла

На основу члана 16. Закона о ознакама географског порекла  („Службени гласник РС“, број: 18/10), Министарство пољопривреде и заштите животне средине позива заинтересована правна лица са седиштем у Републици Србији, која су акредитована oд стрaнe нaциoнaлнoг aкрeдитaциoнoг тeлa у склaду сa стандардом SRPS EN 45011:2004 односно SRPS ISO/IEC 17065:2013 и прoписимa o aкрeдитaциjи (у даљем тексту: сертификациона тела), да поднесу Министарству пољопривреде и заштите животне средине Захтев за овлашћивање за спровођење контроле квалитета и посебних својстава пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла (у даљем тексту: Захтев).

Од документације уз Захтев потребно је приложити:
  • потврду о регистрацији привредног субјекта (извод из Агенције за привредне регистре);
  • Сертификат о акредитацији издат од стране надлежног акредитационог тела Републике Србије, са Обимом акредитације.
Напред наведену документацију неопходно је доставити у оригиналу или овереној копији.
Уколико су испуњени законски услови, односно услови тражени овим позивом, Министарство пољопривреде и заштите животне средине закључује уговор са сертификационим телом. Истим се, у циљу успостављања система контроле квалитета и посебних својстава пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла, детаљно дефинишу међусобна права и обавезе. Контрола се спроводи тако што сертификациона тела утврђују усклађеност квалитета и посебних својстава производа, као и порекло сировине и начин производње, са подацима садржаним у спецификацији, односно елаборату, у складу са законом којим се уређују ознаке географског порекла.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине може да овласти сертификационо тело за спровођење контроле квалитета и посебних својстава, за једну или више категорија пољопривредних и прехрамбених производа, а у складу са обимом акредитације.
Захтев, уз тражену документацију потребно је доставити на следећу адресу:
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Група за унапређење квалитета пољопривредних и прехрамбених производа
Немањина бр. 22-26, 11000 Београд
За додатне информације у вези са овим позивом можете се обратити на телефон 011/3622 312.
Захтеви сертификацоних тела могу да се подносе континуирано током године.

Категорије

Величина текста
Контраст