Saopštenja ruralni razvoj

Obaveštenje sertifikacionim telima za podnošenje Zahteva za ovlašćivanje za sprovođenje kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla

Na osnovu člana 16. Zakona o oznakama geografskog porekla  („Službeni glasnik RS“, broj: 18/10), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine poziva zainteresovana pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, koja su akreditovana od strane nacionalnog akreditacionog tela u skladu sa standardom SRPS EN 45011:2004 odnosno SRPS ISO/IEC 17065:2013 i propisima o akreditaciji (u daljem tekstu: sertifikaciona tela), da podnesu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za ovlašćivanje za sprovođenje kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla (u daljem tekstu: Zahtev).

Od dokumentacije uz Zahtev potrebno je priložiti:

  • potvrdu o registraciji privrednog subjekta (izvod iz Agencije za privredne registre);
  • Sertifikat o akreditaciji izdat od strane nadležnog akreditacionog tela Republike Srbije, sa Obimom akreditacije.
Napred navedenu dokumentaciju neophodno je dostaviti u originalu ili overenoj kopiji.
Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, odnosno uslovi traženi ovim pozivom, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine zaključuje ugovor sa sertifikacionim telom. Istim se, u cilju uspostavljanja sistema kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla, detaljno definišu međusobna prava i obaveze. Kontrola se sprovodi tako što sertifikaciona tela utvrđuju usklađenost kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, kao i poreklo sirovine i način proizvodnje, sa podacima sadržanim u specifikaciji, odnosno elaboratu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine može da ovlasti sertifikaciono telo za sprovođenje kontrole kvaliteta i posebnih svojstava, za jednu ili više kategorija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a u skladu sa obimom akreditacije.
Zahtev, uz traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti na sledeću adresu:
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Grupa za unapređenje kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd
Za dodatne informacije u vezi sa ovim pozivom možete se obratiti na telefon 011/3622 312.
Zahtevi sertifikaconih tela mogu da se podnose kontinuirano tokom godine.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast