Саопштења Министарства и најаве Најаве догађаја

ОБАВЕШТЕЊЕ / УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗВОЗ

саопштење
 1. На основу Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво („Службени гласник РС“ бр. 49/2022 и 52/2022, 57/2022, 59/2022, 61/2022 и 67/22) привремено је ограничен извоз пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво са циљем спречавања критичне несташице:

 

 1. Ограничења се односе на извоз следећих производа у наведеним количинама:

„Тарифна ознака

Наименовање

Количина по групи производа

1001

Пшеница и наполица:

500.000 t

 

– Тврда пшеница:

1001 19 00 00

– – Остала

 

– Остала:

1001 99 00 00

– – Остало

1005

Кукуруз:

500.000 t

1005 90 00 00

– Остали

1103

Прекрупа од житарица, гриз и пелете:

 

– Прекрупа и гриз:

1103 13

– – Од кукуруза:

1103 13 10 00

– – – са садржајем масноће не преко 1,5% по маси

 

еx прекрупа

1103 13 90 00

– – – остали

 

еx прекрупа

1512

Уље од семена сунцокрета, шафранике или памуковог семена и њихове фракције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани:

 

 

– Уље од семена сунцокрета или шафранике и њихове фракције:

0

 

1512 11

– – Сирово уље:

 

– – – остало:

1512 11 91 00

– – – – уље од сунцокрета

1512 19

– – Остало:

1512 19 90 00

– – – остало

 

еx од семена сунцокрета, у паковањима за продају на мало

 

ex остало од семена сунцокрета

 

 1. Привремено ограничење извоза не односи се на пољопривредно прехрамбене производе за које је издат сертификат у складу са прописима којима се уређује органска производња и нa сунцокретово уље са високим садржајем олеинске киселине зa кoje je издaта потврда о извршеним хемијским анализама којима се потврђује да се ради о таквој врсти уља.

 

 1. Захтев за извоз се подноси у слободној форми (тело е-поште или прилог на меморандуму) на адресу е-поште: zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs.

 

 • Уколико се захтев подноси у телу е-поште неопходно је у прилогу доставити и овлашћење којим се подносилац захтева овлашћује да у име и за рачун привредног субјекта поднесе захтев за одобрење извоза,
 • Уколико се захтев подноси као прилог е-поште исти мора бити на меморандуму привредног субјекта, потписан од стране овлашћеног лица, у ком случају није неопходно овлашћење.
 • Уз захтев се обавезно подноси доказ о уплати републичке административне таксе:

 

 1. Републичка административна такса

Р.бр.

Финансијски издатак

1

Такса за решење по захтеву за дозволу за извоз робе

Износ издатка

13.220,00 РСД

Сврха уплате

За дозволу за извоз робе

Назив и адреса примаоца

Буџет Републике Србије

Број рачуна

840-742221843-57

Модел и позив на број

97

Шифра општине

Напомена

/

 

 1. Захтев се подноси у периоду од:

 

 • од 20.06. до 25.06.2022. године за период од 3 месеца (јул/август/септембар)
 • Сви захтеви поднети пре или након прописаног рока неће бити предмет разматрања Комисије.

 

 1. Захтев се подноси за количину која је планирана за извоз у наредном тромесечном периоду и која не може бити већа од 20% од укупне квоте одређене за групу производа

 

Група производа

Укупна одобрена тромесечна количина по групи производа

Максимална тромесечна количина по једном субјекту

(20%)

Пшеница

500.000 тона

100.000 тона

Кукуруз

500.000 тона

100.000 тона

 

 1. О захтевима за одобрење извоза привредних субјеката одлучиваће министарство на предлог Комисије.

 

 1. Приликом извоза робе за коју је издата дозвола, надлежном царинском органу уз царинску декларацију, подноси се оригинални примерак дозволе на увид. Царински орган на дозволи уписује количину робе која је извезена.

 

 1. Издавање дозвола се врши по принципу 1 захтев – 1 дозвола:

 

Постоје три могућности подношења захтева за дозволу за извоз:

            А) Један захтев који обједињује све групе производа за које се тражи дозвола за извоз (обједињени захтев)

            Б) Посебан захтев за сваку групу производа (захтев по групи производа)

            Ц) Више захтева у оквиру једне или обе групе производа (захтеви по количинама).

 

У сва три случаја неопходно је да подносилац захтева поштује ограничење из Одлуке да укупна захтевана количина по једној групи производа не прелази 20% од укупне тромесечне количине одређене за ту групу производа.

 

 1. Министарство финансија – Управа царина пратиће реализацију сваког појединачног одобрења и достављати Комисији.

 

 1. Тачком 4. ове одлуке прописано је да привредни субјекат у тромесечном периоду за који је издата дозвола мора реализовати најмање 80% дозвољене количине робе и не сме прекорачити исту, јер уколико не реализује тражену количину или прекорачи дозвољену количину, његов захтев за идући тромесечни период неће бити разматран.

 

 1. Дoзвoлe издaтe зa мeсeц мaj и јун мoгу дa сe искoристe дo крaja септембра мeсeцa, осим дозвола издатих за месец мај за уље које могу да се искористе до краја јуна месеца, a пo зaхтeву приврeднoг субjeктa зa издaвaњe дoзвoлe зa наредни тромесечни период (jул, aвгуст и сeптeмбaр мeсeц) oдлучивaћe сe бeз oбзирa нa прoцeнaт извeзeнe дoзвoљeнe кoличинe по овим дозволама.

 

 1. Уколико укупна количина по групи производа исказана у захтевима премашује ограничење, Комисија ће пропорционално умањити захтеване количине по извознику.

Категорије

Величина текста
Контраст