Саопштења Министарства

ОБАВЕШТЕЊЕ / УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗВОЗ

саопштење

На основу Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво („Службени гласник РС“ бр. 49/2022 и 52/2022) привремено је ограничен извоз пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво са циљем спречавања критичне несташице:

Ограничења се односе на извоз следећих производа у наведеним количинама:

„Тарифна ознака

Наименовање

Количина по групи производа

1001

Пшеница и наполица:

220.000 t

 

– Тврда пшеница:

1001 19 00 00

– – Остала

 

– Остала:

1001 99 00 00

– – Остало

1005

Кукуруз:

150.000 t

1005 90 00 00

– Остали

1103

Прекрупа од житарица, гриз и пелете:

 

– Прекрупа и гриз:

1103 13

– – Од кукуруза:

1103 13 10 00

– – – са садржајем масноће не преко 1,5% по маси

 

еx прекрупа

1103 13 90 00

– – – остали

 

еx прекрупа

1101 00

Брашно од пшенице или наполице:

23.000 t

 

– брашно од пшенице:

1101 00 11 00

– – од тврде пшенице

1101 00 15 00

– – од обичне пшенице и пира

1101 00 90 00

– брашно од наполице

Тарифна

ознака

Наименовање

Количина по групи производа

1512

Уље од семена сунцокрета, шафранике или памуковог семена и њихове фракције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани:

 

 

– Уље од семена сунцокрета или шафранике и њихове фракције:

 

1512 11

– – Сирово уље:

0

 

– – – остало:

1512 11 91 00

– – – – уље од сунцокрета

1512 19

– – Остало:

 

1512 19 90 00

– – – остало

 

еx од семена сунцокрета, у паковањима за продају на мало

8.000.000 l

 

ex остало од семена сунцокрета

0”

 

 1. Захтев за извоз се подноси у слободној форми (тело е-поште или прилог на меморандуму) на адресу е-поште:zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs.
 • Уколико се захтев подноси у телу е-поште неопходно је у прилогу доставити и Овлашћење којим се подносилац захтева овлашћује да у име и за рачун привредног субјекта поднесе захтев за одобрење извоза,
 • Уколико се захтев подноси као прилог е-поште исти мора бити на меморандуму привредног субјекта, потписан од стране овлашћеног лица, у ком случају није неопходно овлашћење.

 

 1. Захтев се подноси у периоду од:
 • од 22.04. до 28.04.2022. за мај месец,
 • од 20.05. до 25.05.2022. за јун месец и
 • у периоду од 20. до 25. текућег месеца за сваки наредни месец
 • Сви захтеви поднети пре или након прописаног рока неће бити предмет разматрања Комисије.

 

 1. Захтев се подноси за количину која је планирана за извоз у наредном месецу и која не може бити већа од 20% од укупне месечне количине одређене за групу производа (осим за уље за које не постоји квантитативни максимум):

 

Група производа

Укупна одобрена месечна количина по групи производа

Максимална месечна количина по једном субјекту

(20%)

Пшеница

220.000 тона

44.000 тона

Кукуруз

150.000 тона

30.000 тона

Брашно

23.000 тона

4.600 тона

Нерафинисано уље

0

0

Рафинисано уље амбалажирано

8.000.000 л

/ л

 

 1. Уз захтев се прилажу скенирани Уговори који се односе на робу за коју се тражи одобрење извоза а који садржи следеће податке:
 • датум склапања уговора,
 • број уговора,
 • уговорне стране, (са пословним подацима; име, седиште, ПИБ, Матични број, овлашћено лице)
 • врста и количина робе за коју је склопљен уговор
 • потписи обе уговорне стране
 • земља извоза
 • email адреса
 1. О захтевима за одобрење извоза привредних субјеката одлучиваће министарство на предлог Комисије.
 2. Министарство финансија – Управа царина пратиће реализацију сваког појединачног одобрења и достављати Комисији.
 3. Тачком 4. ове одлуке прописано је да привредни субјекат мора реализовати најмање 80% дозвољене количине робе у току месеца, јер уколико не реализује тражену количину или прекорачи дозвољену количину, његов захтев за идући месец неће бити разматран
 4. Уколико укупна количина по групи производа исказана у захтевима премашује ограничење, Комисија ће линеарно умањити захтеване количине по извознику.
 5. Републичка административна такса

Р.бр.

Финансијски издатак

1

Такса за решење по захтеву за дозволу за извоз робе

Износ издатка

13.220,00 РСД

Сврха уплате

За дозволу за извоз робе

Назив и адреса примаоца

Буџет Републике Србије

Број рачуна

840-742221843-57

Модел и позив на број

97

Шифра општине

Напомена

/

 

Упутство можете преузети и у word документу – овде

Категорије

Величина текста
Контраст