Inputi u organskoj proizvodnji

U organskoj proizvodnju mogu se koristiti spoljašnji inputi u meri koja je neophodna u procesu proizvodnje, i to:

 • reproduktivni materijal
 • sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta za organsku proizvodnju
 • sredstva za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji
 • dodaci u preradi organskih proizvoda
 • hrana za životinje
 • sredstva za čišćenje i dezinfekciju

 

REPRODUKTIVNI MATERIJAL

Baza reproduktivnog materijala

U organskoj biljnoj proizvodnji prvenstveno se koristi reproduktivni materijal iz organske proizvodnje, uključujući i reproduktivni materijal iz perioda konverzije.

Seme i sadni materijal koji su proizvedeni metodama organske proizvodnje upisuje se u bazu reproduktivnog materijala koju vodi Ministarstvo. Upis biljnih vrsta i sorti koje su proizvedne metodama organske proizvodnje u bazu reproduktivnog materijala vrši se na osnovu obaveštenja dobavljača reproduktivnog materijala, tj. pravnog lica sa sedištem u Republici Srbiji koje proizvodi, dorađuje, stavlja u promet ili uvozi reproduktivni materijal koji se koristi u organskoj proizvodnji. Obrazac obaveštenja je u sekciji: Obrasci

Izdavanje odobrenja za korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje

Ako na tržištu nema reproduktivnog materijala koji je proizveden metodama organske proizvodnje, proizvođaču koji se bavi organskom proizvodnjom može se odobriti korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionaln proizvodnje, pod uslovom da taj materijal nije tretiran sredstvima za zaštitu bilja.

U periodu konverzije odobrenje za korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje izdaje ovlašćena kontrolna organizacija sa kojom proizvođač ima zaključen ugovor.

Posle isteka perioda konverzije (organski status parcela) korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje, proizvođačima odobrava Ministarstvo. Obrazac zahteva sa uputstvima za podnošenje zahteva je u sekciji: Obrasci

 

 • Baza reproduktivnog materijala
 • Izveštaj o izdatim odobrenjima za korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje za period 2011-2014

SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČI ZEMLJIŠTA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU

U organskoj biljnoj proizvodnji mogu se koristiti sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta, u meri koja je neophodna, ako se nutritivne potrebe biljaka ne mogu adekvatno zadovoljiti primenom mera za održavanje i poboljšanje plodnosti i aktivnosti zemljišta, kao što su adekvatan plodored i primena stajskog đubriva ili drugog organskog đubriva, koji potiču iz organske proizvodnje.

U organskoj biljnoj proizvodnji mogu se, u skladu sa zakonom kojim se uređuju sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta, primenjivati sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta, koja su data u Prilogu 1 – Spisak dozvoljenih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u organskoj proizvodnji.

Proizvođač evidentira podatke o upotrebi đubriva (datum primene, vrsta i količina đubriva i parcela na kojoj je upotrebljeno đubrivo i njena površina) i čuva dokumentaciju o kupovini sredstava za ishranu bilja.

 

 • Lista sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji

SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U ORGANSKOJ PROIZVODNJI

U organskoj biljnoj proizvodnji zaštita od štetočina, bolesti i korova prvenstveno se sprovodi delovanjem prirodnih neprijatelja, izborom vrsta i sorti bilja, odgovarajućim plodoredom, načinom obrade zemljišta, primenom termičkih procesa, korišćenjem alelopatskih odnosa i uspostavljanja zaštitnih biljnih pojaseva, kao i drugih agrotehničkih mera.

Ako se primenom ovih mera biljke na adekvatan način ne mogu zaštititi od štetočina, bolesti i korova, a utvrdi se da postoji neposredna opasnost za biljke, mogu se upotrebiti sredstva za zaštitu bilja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju sredstva za zaštitu bilja, a koja su data u Prilogu 2 – spisak dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Proizvođač evidentira podatke o upotrebi proizvoda za zaštitu bilja (datum primene, vrsta proizvoda za zaštitu bilja, razlog i metoda primene) i čuva dokumentaciju o kupovini sredstava za zaštitu bilja.

DODACI U PRERADI ORGANSKIH PROIZVODA

 

 • Prilog 9 i 10

HRANA ZA ŽIVOTINJE

 

 • Prilog 7 i 8

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU

 

 • Prilog 4

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast