Обрасци

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Приликом подношења:

прилаже се и доказ о уплати републичке административне таксе, у складу са Законом о републичким административним таксама, и то:

Пo тaрифнoм брojу 1:

Зa пoднoшeњe зaхтeвa, у изнoсу oд 380 динaрa

Пo тaрифнoм брojу 9, односно 72:

Зa издaвaњe рeшeњa, у изнoсу oд 660 динaрa

Таксе се могу уплатити збирно на једној уплатници, укупно 1040 динара.

Приликом подношења:

Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи, прилаже се и доказ о уплати републичке административне таксе, у складу са Законом о републичким административним таксама:

По тарифном броју 76, у износу од 16.470,00 динара

Приликом подношења:

Захтева за обнављање овлашћења за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи, прилаже се и доказ о уплати републичке административне таксе, у складу са Законом о републичким административним таксама:

По тарифном броју 76, у износу од 8.210,00 динара

Упутство за попуњавање уплатнице:

Сврха уплате: републичка административна такса

Прималац: Буџет Републике Србије

Рачун примаоца: 840 – 742221843 – 57

Број модела 97

Позив на број: шифра општине на којој се врши уплата

 Адреса за подношење захтева:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Сектор за пољопривредну политику

Група за органску производњу

Немањина 22-26

11000 Београд

 

Категорије

Величина текста
Контраст