Obrasci

ADMINISTRATIVNE TAKSE

Prilikom podnošenja:

prilaže se i dokaz o uplati republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, i to:

Po tarifnom broju 1:

Za podnošenje zahteva, u iznosu od 380 dinara

Po tarifnom broju 9, odnosno 72:

Za izdavanje rešenja, u iznosu od 660 dinara

Takse se mogu uplatiti zbirno na jednoj uplatnici, ukupno 1040 dinara.

Prilikom podnošenja:

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji, prilaže se i dokaz o uplati republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama:

Po tarifnom broju 76, u iznosu od 16.470,00 dinara

Prilikom podnošenja:

Zahteva za obnavljanje ovlašćenja za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji, prilaže se i dokaz o uplati republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama:

Po tarifnom broju 76, u iznosu od 8.210,00 dinara

Uputstvo za popunjavanje uplatnice:

Svrha uplate: republička administrativna taksa

Primalac: Budžet Republike Srbije

Račun primaoca: 840 – 742221843 – 57

Broj modela 97

Poziv na broj: šifra opštine na kojoj se vrši uplata

 Adresa za podnošenje zahteva:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Sektor za poljoprivrednu politiku

Grupa za organsku proizvodnju

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

 

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast