ПРОПИСИ

Органска производња у Републици Србији  регулисана је Законом о органској производњи („Сл. гласник РС”, број 30/10) и прописима који су донети на основу њега.

Законом о органској производњи уређени су: производња пољопривредних и прехрамбених производа добијених методама органске производње, циљеви и начела органске производње, методе органске производње, контрола и сертификација у органској производњи, прерада, обележавање, складиштење, превоз, промет, увоз и извоз органских производа, надзор над вршењем поверених послова као и друга питања од значаја за органску производњу.

Правилником о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње ближе су прописани услови за производњу пољопривредних и прехрамбених производа методама органске производње, технолошки поступци прераде, начин вршења контроле и сертификације, садржина и образац евиденције коју води овлашћена контролна организација, и садржина и образац збирне евиденције коју води МПШВ, као и обележавање, начин складиштења и превоза органских производа.

Правилником о документацији која се доставља овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде, као и о условима и начину продаје органских производа прописани су услови за издавање потврде за органске производе из увоза, као услови и начин продаје органских производа заједно са производима из конвенционалне производње.


Документа

Категорије

Величина текста
Контраст