Saopštenja Ministarstva i najave

Posebna oznaka za domaće meso

Vektor oznaka u koloru sa plošnim bojama preuzmite – ovde

PRIMER IZJAVE SUBJEKTA U POSLOVANJU HRANOM KOJI ISPORUČUJE MESO I/ILI PROIZVODE OD MESA MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA SA OZNAKOM „POREKLOM IZ SRBIJE“ preuzmite – ovde


Meso i proizvodi od mesa koji su poreklom iz Srbije od 1. aprila 2022. godine u prodajnim objektima biće obeleženi posebnom grafičkom oznakom.

Obeležavanje domaćih proizvoda od mesa na ovaj način uvedeno je novim Pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, čija primena počinje 1. aprila.

Uslov da bi neka mesna prerađevina bila označena novom oznakom „Poreklom iz Srbije“ je da je više od 50 odsto glavne sirovine poreklom iz Srbije.

Ta oznaka prikazuje se na vidljivom mestu neposredno pored izloženog mesa i proizvoda od mesa ili uz cenu i treba da bude najmanje iste veličine kao i veličina cene.

Na ovu meru Ministarstvo poljoprivrede se odlučilo da bi dalo dodatni podsticaj domaćoj proizvodnji mesa u skladu sa predlogom poljoprivrednika, a  zahvaljujući ovoj meri kupci će imati jasan uvid o poreklu proizvoda koji kupuju.

Na ovaj način takođe ćemo ukazati potrošačima gde mogu kupovati domaće proizvode i promovisati prednosti kvaliteta domaćih proizvoda.

Očekuje se da dugoročno ova mera pozitivno deluje na domaću proizvodnju.

Koji proizvodi se označavaju grafičkom oznakom Poreklom iz Srbije?

 Odredbe člana 26. Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane uređuje kategorije hrane, kao što su:

– goveđe, svinjsko, ovčije, kozije meso, kao i meso živine (sveže, rashlađeno ili zamrznuto); koje ukoliko imaju poreklo iz Republike Srbije prikazuje se grafička oznaka Poreklom iz Srbije.

Za proizvode od mesa koji se proizvode od mesa koje je poreklom iz Republike Srbije, a koje čini više od 50% tog proizvoda, prikazuje se grafička oznaka Poreklom iz Srbije.

Po definiciji važećih propisa meso jeste jestivi deo životinja, uključujući i krv, a odnosi se na sledeće životinje: domaće papkare i kopitare, živinu, lagomorfe, divljač, gajenu divljač, sitnu divljač, krupnu divljač.

Odredbe Pravilnika ograničavaju vrste upotrebljenog mesa u proizvodima koji se označavaju, te grafičku oznaku nose samo proizvodi od mesa koji se proizvode od goveđeg, svinjskog, ovčijeg, kozijeg mesa, kao i mesa živine (sveže, rashlađeno ili zamrznuto) a koje čini minimalno 50% tog proizvoda.

Na primer: Za proizvod od mesa sastava:

Svinjsko meso 50%

Masno tkivo 15%

Svinjsko srce 2%

Vezivno tkivo 3%

Voda 25%

Ostalo 5%

Sadržaj mesa u proizvodu po definiciji čini svinjsko meso, masno tkivo, svinjsko srce, vezivno tkivo odnosno sadržaj mesa jednak je 70% i uz uslov da je 50% mesa od proizvoda poreklom iz Republike Srbije za proizvod se prikazuje grafička oznaka Poreklom iz Srbije.

Na primer: Za proizvod:  Dimljena slanina sastava:

Svinjska mesnata trbušina 95%

Ostalo 5%

Sadržaj mesa po definiciji čini svinjska mesnata trbušina 95% i uz uslov da je trbušina poreklom iz Srbije proizvod se označava grafičkom oznakom Poreklom iz Srbije.

Ko garantuje da proizvod od mesa označen sa grafičkom oznakom Poreklom iz Srbije doista ispunjava propisane uslove?

 Subjekti u poslovanju hranom koji ispuručuju meso i/ili proizvode od mesa objektima za prodaju na malo, uz predmetni proizvod dostavlja i odgovarajuću izjavu kojom se garantuje da predmetni proizvodi ispunjavaju uslove da budu obleženi grafičkom oznakom Poreklom iz Srbije.

Ukoliko se radi o mesu i/ili proizvodima od mesa koji se stavljaju u promet pod robnom markom (PL) subjeka u poslovanju hranom, a koji nije ujedno i proizvođač predmetnog proizvoda, tada je subjekat koji ima vlasništvo nad robnom markom (PL) dužan da od proizvođača obezbedi izjavu o poreklu mesa iz Srbije.

Subjekat u poslovanju hranom garantuje da predmetni proizvod ispunjava uslove da bude obeležen grafičkom oznakom na osnovu sistema sledljivosti koji ima implementiran u svojoj proizvodnji i gde kroz proceduru sledljivosti može da obezbedi identifikaciju svakog polaznog materijala koji je ugrađen u proizvod/hranu i kojom mogu da dokumentuju garancije da proizvodi ispunjavaju uslove da budu obeleženi grafičkom oznakom Poreklom iz Srbije.

Objekti za prodaju na malo su dužni da grafičku oznaku Poreklom iz Srbije prikažu na vidljivom mestu neposredno pored izloženog mesa i proizvoda od mesa ili uz cenu. Grafička oznaka treba da bude najmanje iste veličine kao i veličina cene izloženog mesa i proizvoda od mesa.

 

 

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast