Саопштења пољопривредне инспекције

Привремено забрањен рад у 13 објеката за производњу пекарских производа

У оквиру планираног појачаног надзора у објектима за производњу пекарских производа пољопривредни инспектори су извршили планску акцијску контролу произвођача хлеба на целој територији Републике Србије. Контролисани су услови производње, хигијена, следљивост, системи безбедности, безбедност и квалитет хлеба, декларисање, евиденционе маркице на брашну и поштовање оредбе о обавезној производњи хлеба  Т-500.

Као и претходне године, ова акцијска контрола је планирана на основу формално спроведене анализе ризика, постављајући као приоритет контроле субјекте чији објекти  по процени спадају у објекте са већим процењеним ризиком. И овог пута су пекарски производни погони који имају успостављене системе безбедности, потврђене системе самоконтроле и који у континуитету немају проблем са прописаним нормама били су у другом плану.

 Извршено је 639 контрола, из којих се може закључити следеће;

 • 13 објеката су оцењена као неодговарајућа по питању услова производње и њима је привремено забрањен рад;
 • Проценат објеката са констатованом бар једном  неправилошћу износи и даље високих 45%.  
 • Најчешће неправилности су се односиле на: неуспостављен функционалан ситем безбедности по принципима HACCP, незадовољавајућу следљивост сировина и производа и на упис у Централни регистар објеката;
 • Узорковано је 30 производа у циљу провере безбедности и кавалитета. Сви узорци су испитивани у акредитованим лабораторијама и били су здравствено исправни. Испитивани узорци су били исправни и по питању валитета осим када је реч о декларацијама  – 10 производа није било прописано декларисано.
 • Контролом евиденционих маркица које морају пратити брашно утврђено је да се ова Уредба Владе не поштује у 2 случаја – ово је контролисано у смислу борбе против сиве економије односно промета брашна без документације.

РЕЗУЛТАТИ КОНТРОЛА

 • Укупно извршенo 639 контролa
 • 158 субјеката нема успостављену следљивост
 • 49 субкеката нема услове хигијене
 • 121 субјеката није уписано у Централни регистар
 • 2 субјеката нема евиденционе маркице на брашну
 • 10 субјеката није поступило по Уредби о обавезној производњи хлеба „Т-500“
 • 27 субјеката не испуњава минимално техничке услове за производњу – просторије / Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла
 • 114 субјекта немају добру декларисаност
 • 218 субјеката нема успостављен систем безбедности по принципима HACCP/ Закон о безбедности хране
 • 100 субјеката има успостављен систем безбедности по принципима HACCP са мањим неусаглашеностима

У свим случајевима констатованих неправилности предузете су законом прописане мере

Мере:

 

Решења о привременој забрани производње (13) – Неиспуњавање минимално техничких услова за производњу – просторије / Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла

Решења којима је наложено отклањање неправилности (347) –  поступања у складу са Законом о безбедности хране и Законом о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла

Прекршајне пријаве и захтеви за привредни преступ су подношени због констатованих неправилности / Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла и Закон о безбедности хране:

 • број захтева за покретање прекршајног поступка 55

–     број пријава за привредне преступе   9

Упоредни резултати у односу на претходне године

ГОДИНА Број забрана производње Није успостављена следљивост Није уписан у Централни регистар Није поступано по Уредби о обавезној производњи хлеба „Т-500“ Нема евиденционе маркице на брашну Нема успостављен безбедности по принципима    HACCP Број мера којима се налаже отклњање неправилности Број пријава судовима за прекршаје и привредни престу Број контрола
2015 26 209 199 5 5 293 397 107 733
2016 24 178 209 12 6 234 353 61 655
2017 13 158 121 10 2 218 347 64 639

Категорије

Величина текста
Контраст