Kvalitet i deklarisanje

Srpski kvalitet

Oznaka „Srpski kvalitet“ je nacionalna oznaka kojom se, u cilju promovisanja višeg kvaliteta proizvoda i domaćeg porekla sirovina, označavaju poljoprivredni i prehrambeni proizvodi sa posebnim svojstvima.

Oznaka je garant potrošačima da kupuju proizvod dokazano višeg kvaliteta, koji je proizveden od sirovina isključivo sa teritorije Republike Srbije i koji poseduje  specifične karakteristike po kojima se razlikuje od drugih proizvoda iz iste kategorije hrane.

Podršku u razvoju oznake „Srpski kvalitet“, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pružila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedninjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), u okviru projekta“Unapređenje kvaliteta i bezbednosti hrane u sektoru proizvodnje mesa”.

PROPISI

Ova dobrovoljna šema kvaliteta regulisana je Uredbom o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „Srpski kvalitet“ („Sl. glasnik RS“ broj 90/16).

Uredbom se propisuju uslovi, način i postupak označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „Srpski kvalitet”, kontrola usklađenosti kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda u postupku označavanja nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „Srpski kvalitet”, izgled nacionalne oznake višeg kvaliteta „Srpski kvalitet”, kao i način vođenja evidencije o označavanju proizvoda oznakom „Srpski kvalitet” i pravu korišćenja te oznake.

Ministarstvo poljoprivrede sprovodi postupak označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom „Srpski kvalitet“.

PROCEDURA ZA DOBIJANJE OZNAKE „SRPSKI KVALITET”

Proizvodi koji mogu da nose oznaku „Srpski kvalitet“

Oznakom „Srpski kvalitet” može da se označi poljoprivredni i prehrambeni proizvod koji potiče isključivo sa teritorije Republike Srbije i koji se po svom hemijskom sastavu, fizičkim, mikrobiološkim i organoleptičkim svojstvima, načinu proizvodnje, korišćenim sirovinama i/ili  sastojcima ili po nekoj drugoj karakteristici jasno razlikuje od drugih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz iste kategorije.

Ova oznaka namenjena je za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje i prerade mesa, mleka, žitarica, uljarica, povrća, voća i grožđa (osim jakih alkoholnih pića, vina i aromatizovanih proizvoda od vina), kao i za označavanje meda.

Postupak utvrđivanja usklađenosti proizvoda

Proizvođač koji smatra da ima proizvod koji bi mogao da ponese oznaku višeg kvaliteta “Srpski kvalitet” treba za taj proizvod da donese specifikaciju, koja pored ostalih podataka mora da sadrži i podatke o poreklu, sledljivosti i kvalitetu osnovne sirovine od koje je proizvod proizveden kao i detaljan opis posebnih svojstava proizvoda (najviše tri) koja ga na neki način izdvajaju od proizvoda iz iste kategorije hrane, bilo da je to u odnosu na način proizvodnje, organoleptička svojstva, propisane zahteve kvaliteta za tu vrstu proizvoda i slično.

Pre podnošenja Zahteva za korišćenje oznake „Srpski kvalitet“ za poljoprivredne i prehrambene proizvode, vrši se kontrola usaglašenosti posebnih svojstava proizvoda sa podacima sadržanim u specifikaciji proizvoda, od strane ovlašćenog kontrolnog tela.

Ovlašćena kontrolna tela

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je, na osnovu člana 6. stav 3. Uredbe o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „Srpski kvalitet”, ovlastilo kontrolna tela koja će da sprovode kontrolu usaglašenosti posebnih svojstava proizvoda sa podacima sadržanim u specifikaciji.

Uslov za ovlašćivanje bio je da su kontrolna tela akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17065.

Vremensko trajanje ovlašćenja je do isteka važenja akreditacije izdate od strane Akreditacionog tela Srbije i može se produžiti u skladu sa uslovima koji su predviđeni ugovorom.

Podnošenje Zahteva za korišćenje oznake „Srpski kvalitet”

Postupak označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom „Srpski kvalitet” pokreće se podnošenje Zahteva za korišćenje oznake „Srpski kvalitet”.

Radi razvoja sektorskih standarda kvaliteta kroz saradnju proizvođača iste grupe proizvoda, Uredbom je predviđeno da Zahtev, u ime svog člana, podnosi asocijacija proizvođača odnosno udruženje proizvođača iste grupe proizvoda koje je osnovano ili između ostalog obavlja poslove upravljanja, interne kontrole i promocije kvaliteta. Zahtev može da podnese i sam proizvođač, ali u tom slučaju je potrebno da Ministarstvu dostavi i odluku asocijacije proizvođača čiji je član, da može da pokrene postupak označavanja proizvoda oznakom „Srpski kvalitet”.

Zahtev za korišćenje oznake „Srpski kvalitet“ za poljoprivredne i prehrambene proizvode sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Odsek za označavanje hrane, šeme kvaliteta i organsku proizvodnju, na adresu: Nemanjina 22-26, Beograd ili elektronskim putem na mejl adrese:
b.raketic@minpolj.gov.rs i snezana.kumbaric@minpolj.gov.rs.

IZGLED GRAFIČKOG ZNAKA OZNAKE „SRPSKI KVALITET“

Oznaku „Srpski kvalitet“ čini vizuelni identitet propisan članom 11. Uredbe o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom “Srpski kvalitet”.

 Oznaka  „Srpski kvalitet“ – Ćirilica

 Oznaka  „Srpski kvalitet“- Latinica

 Oznaka  „Srpski kvalitet“- Engleski

 Oznaka  „Srpski kvalitet“ – Serbia.Q

 

POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI SA OZNAKOM „SRPSKI KVALITET“

 

 

 

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast