Sekretarijat

U Sekretarijatu Ministarstva obavljaju se poslovi od zajedničkog interesa i značaja za Ministarstvo, i to: opšti, analitički, stručno – operativni, statističko – evidencioni, dokumentacioni, kancelarijsko – administrativni, informatički i drugi poslovi koji su vezani za organizaciona, informatička i druga pitanja, kojima se obezbeđuje efikasan i usklađen rad svih unutrašnjih jedinica i saradnja sa drugim organima.

U Sekretarijatu Ministarstva obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odsek za opšte poslove
  2. Grupa za administrativno – tehničke poslove
  3. Grupa za informacione tehnologije

1. Grupa za opšte poslove obavlja poslove koji se odnose na: pripremu, izradu i praćenje realizacije opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na organizaciju i rad Ministarstva i pripremu ugovora i aneksa ugovora koje zaključuje Ministarstvo, a koji su od zajedničkog interesa za celo Ministarstvo; pripremu i sprovođenje postupka popisa i evidencije imovine Ministarstva; organizaciju službenih putovanja, u zemlji i inostranstvu; izradu i korišćenje pečata; prateće evidencione i administrativno-tehničke poslove; pripremu dokumentacije u postupcima javnih nabavki za sevisiranje i održavanje vozila i mobilne telefonije i pripremu predlog finansijskih sredstava za održavanje vozila; pripremu obaveštenja i informacija, u vezi sa promenema u radu Sekretarijata i ostalih unutrašnjih jedinica u Ministarstvu; ostavarivanje saradnje sa Upravom za zajedničke poslove republičkih organa; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

2. Grupa za administrativno – tehničke poslove obavlja poslova koji se odnose na: nabavku kancelarijskog, tehničkog i drugog potošnog materijala, sitnog inventara i opreme i tekuće održavanje istog; vođenje evidencije o nabavci potrošnog materijala, opreme, sitnog inventara; staranje o pravilnom rukovanju i održavanju osnovnih sredstava i sitnog inventara; vođenje evidencije o upotrebi službenih vozila, o održavanju i popravkama nad vozilima; organizaciju i realizaciju preseljenja državnih službenika, nameštenika i opreme; predlaganje otpisa i rashodovanja dotrajalih osnovnih sredstava i sitnog inventara; praćenje i evidenciju korišćenja usluga fiksne i mobilne telefonije; izradu mesečnih i godišnjih planova nabavke i distribucije potrošnog materijala; organizaciju korišćenja i održavanja vozila i evidenciju o utrošku goriva; staranje o tehničkoj ispravnosti, održavanju i registraciji službenih vozila Ministarstva i snadbevanju gorivom; obradu mesečnih putnih naloga; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

3. Grupa za informacione tehnologije obavlja poslove koji se odnose na: analiziranje funkcionisanja programskog i tehničkog sistema i izradu predloga za njegovo unapređenje i implementaciju; izradu planova i predloga za nabavku nove računske i komunikacione opreme; preuzimanje, raspodelu i instaliranje nove opreme; planiranje, sprovođenje i analizu efekata eksperimentalnih radova sa novim sistemskim i aplikativnim softverom i tehničkom opremom; organizovanje i utvrđivanje metodologije i postupaka za administriranje operativnih sistema, softvera za upravljanje bazama podataka, softvera za razne vrste zaštita, kao i drugih programskih rešenja; organizovanje i utvrđivanje postupaka za administriranje i održavanje računarske mrežne opreme; projektovanje i implementaciju arhitekture informacionog sistema;planiranje i obuku krajnjih korisnika informacionog sistema, održavanje i razvoj projektno-programske dokumentacije; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast