Sektor za pravne i normativne poslove

Pravno

Sektor za pravne i normativne poslove obavlja  poslove koji se odnose na: izradu nacrta zakona i drugih propisa i njihovo usklađivanje sa propisima EU radi obezbeđenja i unapređenja zakonodavnog okvira iz delokruga Ministarstva; uspostavljanje i unapređenje sistema za upravljanje ljudskim resursima radi obezbeđenja i razvoja stručnih i motivisanih državnih službenika i utvrđivanja pravnog okvira koji se odnosi na organizaciju i rad Ministarstva i organa uprave u sastavu Ministarstva; rešavanje u drugom stepenu o upravnim stvarima po žalbi protiv upravnih akata iz delokruga Ministarstva; pripremu ugovora i aneksa ugovora koje zaključuje Ministarstvo, a od zajedničkog interesa su  za celo Ministarstvo; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Sektoru za pravne i normativne poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odsek za normativne poslove i harmonizaciju propisa,
  2. Odsek za ljudske resurse,
  3. Grupa za upravne poslove,
  4. Grupa za pravne poslove.

1.Odeljenje za normativne  poslove i harmonizaciju propisa obavlja poslove koji se odnose na: izradu nacrta zakona i drugih propisa i njihovo usklađivanje sa propisima i standardima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije; izvršavanje obaveza Ministarstva u vezi sa sprovođenjem Nacionalnog programa integracije Republike Srbije u Evropsku uniju; realizaciju reformskih dokumenata Vlade; učešće u pripremi predloga međunarodnih ugovora; praćenje njihove primene i po potrebi predlaganje izmene i dopune; pripremu mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa čiji su predlagači drugi državni organi; pripremu predloga ugovora i izmene ugovora sa korisnicima budžetskih sredstava; pripremu stručnih mišljenja i uputstava za primenu zakona i drugih propisa; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

2.Odsek za ljudske resurse obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i obezbeđivanje usaglašenosti primene zakona i drugih propisa u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa;  praćenje, primenu i unapređenje propisa u oblasti radnih odnosa; analizu kadrovskih potreba i pripremu nacrta kadrovskog plana Ministarstva; pružanje savetodavne podrške državnim službenicima i nameštenicima po pitanjima radnog okruženja i jednakosti polova i zaštite od zlostavljanja; praćenje i staranje o ujednačenosti sprovođenja postupka ocenjivanja državnih službenika i pružanje savetodavne podrške rukovodiocima unutrašnjih jedinica u postupku evaluacije učinka zaposlenih; saradnju sa drugim državnim organima u vezi sa sprovođenjem strategije upravljanja ljudskim resursima; pripremu i izradu akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu; sprovođenje internog i javnog konkursa, izbornog postupka selekcije, odabir i prijem kandidata u radni odnos; izradu akata koji se odnose na prava i obaveze zaposlenih iz radnog odnosa i van radnog odnosa; pružanje podrške u sprovođenju postupka utvrđivanja odgovornosti državnih službenika i nameštenika; pripremu izjašnjenja na žalbe Žalbenoj komisiji Vlade i izjašnjenja na tužbe iz radnih sporova; koordinaciju rada ostalih unutrašnjih jedinica, kao i uprava u sastavu Ministarstva u oblasti ljudskih resursa, unutrašnjeg uređenja i sistematizacije radnih mesta; automatsku obradu podataka i vođenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima; vođenje personalne evidencije, evidencija u vezi sa obračunom plata zaposlenih, kao i drugih evidencija iz radnih odnosa, vođenje propisane dokumentacije za zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje zaposlenih; pripremu, sprovođenje i unapređenje strategije obuke i razvoja kadrova u Ministarstvu, analizu potreba za obukom i stručnim usavršavanjem državnih službenika i nameštenika; praćenje uticaja obuke na učinak državnih službenika i nameštenika i praćenje razvoja karijere zaposlenih vezano za njihovo napredovanje; učestvovanje u kadrovskom planiranju; uvođenje u posao novoprimljenih državnih službenika i nameštenika, kao i pripravnika; učestvuje u praćenju procesa sprovođenja Strategije reforme javne uprave i realizacije mera iz Akcionog plana u vezi sa procesom optimizacije državne uprave i sprovođenju aktivnosti u vezi sa racionalnizacijom u Ministarstvu i kod drugih korisnika javnih sredstava koji su u nadležnosti Ministarstva; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

3,Grupa za upravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: rešavanje u  drugostepenom upravnom postupku po žalbama protiv prvostepenih rešenja iz  oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarstva, fitosanitarne oblasti, kao i po žalbama kada su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja; izradu predloga drugostepenih rešenja i pripremu predloga rešenja kojim se odlučuje o predlogu za ponavljanje postupka okončanog drugostepenim rešenjem i kojim se menja i poništava rešenje u vezi sa vođenjem upravnog spora i odlukom Upravnog suda Srbije; pripremu predloga odgovora na tužbu kojom se pokreće upravni spor pred Upravnim sudom iz oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarstva, fitosanitarne oblasti; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

4.Grupa za pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: pripremu tužbenih zahteva, odgovora na tužbe i svih podnesaka u parničnim i izvršnim postupcima bez organa u sastavu, osim tužbenih zahteva i odgovora na tužbe iz radnih odnosa; izradu rešenja, zaključaka i drugih akata iz delokruga Grupe; praćenje sprovođenja plana integriteta Ministarstva, sprovođenje propisa iz oblasti borbe protiv korupcije; učestvovanje u pripremi  godišnjeg programa rada, operativnih planova i izveštaja o radu Ministarstva; pripremu i izradu akata koji se odnose na rešavanje stambenih potreba državnih službenika i nameštenika u Ministarstvu; postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja kao i izradu i staranje o ažuriranju Informatora o radu Ministarstva; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast