Sektor za poljoprivrednu politiku

poljpolitika

Sektor za poljoprivrednu politiku obavlja poslove koji se odnose na: praćenje domaće i svetske proizvodnje, potrošnje, prerade, cena i trgovine primarnim poljoprivrednim proizvodima, proizvodima ribarstva i proizvodima prerade od pomenutih proizvoda; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti poljoprivredne politike i politike ribarstva kao i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom EU, pravilima, principima i sporazumima STO i standardima međunarodnih organizacija i međunarodnih sporazuma; izradu bilansa osnovnih poljoprivrednih proizvoda; učešće u izradi strateških dokumenata u oblasti biljne i životinjske proizvodnje, prerade i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, kao i u oblasti poljoprivredne statistike; izradu analiza stanja i davanje projekcija razvoja prehrambene industrije; izradu predloga raspodele budžetskih sredstava planiranih za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju; predlaganje mera poljoprivredne politike i politike ribarstva kao i praćenje i analizu ostvarenih efekata mera; praćenje i analizu carinske politike u oblasti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i predlaganje mera za unapređenje spoljnotrgovinske razmene poljoprivredno-prehrambenim proizvodima Republike Srbije; učešće u pripremi informacija i dokumenata i za pregovore i saradnju sa EU, STO i međunarodnim organizacijama, kao i za saradnju na bilateralnom nivou; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Sektoru za poljoprivrednu politiku obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za proizvodnju i tržište ratarskih proizvoda
  2. Grupa za proizvodnju i tržište voća, povrća i jakih alkoholnih pića
  3. Odsek za analitiku i statistiku
  4. Grupa za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane
  5. Grupa za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda
  6. Grupa za vinogradarstvo i vinarstvo

1. Grupa za proizvodnju i tržište ratarskih proizvoda obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu domaće i svetske proizvodnje, prerade, potrošnje, prometa i cena žitarica, krmnog, industrijskog bilja i prerađevina, u cilju predlaganja mera za uređenje tržišta, sistema javnih skladišta i strateškog razvoja u pojedinačnim oblastima ratarske proizvodnje i prerade kao i izradu bilansa najvažnijih proizvoda; izradu Godišnjeg izveštaja o stanju na tržištu žitarica, uljarica, šećerne repe i šećera i duvana, kao delova Godišnjeg izveštaja o stanju u poljoprivredi u Republici Srbiji – Zelena knjiga; učešće u pripremi strateških dokumenata vezanih za proces pregovora o članstvu u EU; učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti direktnih plaćanja i uređenja tržišta ratarskih proizvoda i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom EU; učešće u pripremi međunarodnih sporazuma iz oblasti ratarske proizvodnje i prerade; učešće u pripremi programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške ratarskoj proizvodnji i prehrambenoj industriji; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

2. Grupa za proizvodnju i tržište voća, povrća i alkoholnih pića obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu domaće i svetske proizvodnje, prerade, potrošnje, prometa i cena povrća, voća, lekovitog, aromatičnog, začinskog i ukrasnog bilja i cveća, jakih alkoholnih pića i etanola, u cilju predlaganja mera poljoprivredne politike i uređenja tržišta i strateškog razvoja ovih oblasti kao i izradu bilansa navedenih proizvoda; učešće u izradi Godišnjeg izveštaja o stanju na tržištu povrća i voća, kao delova Godišnjeg izveštaja o stanju u poljoprivredi u Republici Srbiji – Zelena knjiga; učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti povrtarstva, voćarstva, jakih alkoholnih pića i etanola i njihovog usklađivanja sa sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima; učešće u pripremi međunarodnih sporazuma iz ovih oblasti; učešće u pripremi tehničkih propisa iz ove oblasti; učešće u pripremi programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške povrtarskoj, voćarskoj proizvodnji i proizvodnji jakih alkoholnih pića, kao i promociji jakih alkoholnih pića; organizovanje sprovođenja procedura priznavanja oznaka za jaka alkoholna pića sa geografskom oznakom, procedura proizvodnje i kontrole proizvodnje jakih alkoholna pića sa geografskom oznakom, kao i procedura ispunjavanja uslova za korišćenje oznaka za jaka alkoholna pića sa geografskom oznakom; učešće u pripremi i implementaciji projekata koji se odnose na povrtarstvo, voćarstvo, hortikulturu i jaka alkoholna pića; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

3. Odsek za analitiku i statistiku obavlja poslove koji se odnose na: analizu efekata mera poljoprivredne politike na efikasnost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje; analizu budžetske podrške u cilju sagledavanja uticaja nivoa podrške na obim, strukturu proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; pripremu predloga raspodele budžetskih sredstava za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju; prikupljanje, obradu i analizu statističkih podataka o proizvodnji, cenama, spoljnotrgovinskoj razmeni i drugim ekonomskim pokazateljima određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, za potrebe izrade analitičkih dokumenata; predlaganje mera i učešće u izradi strateških dokumenata za potrebe definisanja srednjeročnih i dugoročnih pravaca razvoja poljoprivrede; analizu carinskih olakšica i njihove efekte na kretanja u spoljnotrgovinskoj razmeni u oblasti poljoprivrede; pripremu predloga i dokumenta potrebnih za proces pristupanja i članstvo u STO; učešće i pripremu informacija i dokumenata za pregovore o članstvu Republike Srbije u EU u oblasti poljoprivrede; analizu usklađenosti mera poljoprivredne politike sa merama Zajedničke poljoprivredne politike EU u oblasti direktnih plaćanja i Zajedničke organizacije tržišta; funkcionisanje integrisanih poljoprivrednih informacionih sistema kao što su Sistem prikupljanja računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima – FADN i Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije – STIPS; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

4. Grupa za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane obavlja poslove koji se odnose na: definisanje poljoprivredne politike i predlaganje mera u oblastima kvaliteta i označavanja hrane, šema kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda izuzev vina i jakih alkoholnih pića, prerade voća i povrća, organske proizvodnje i promocije poljoprivrednih proizvoda; učešće i pripremi informacija i dokumenata za pregovore o članstvu Republike Srbije u EU u oblasti poljoprivrede; učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa za šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, izuzev vina i jakih alkoholnih pića, propisa o kvalitetu, određenih kategorija hrane koje su regulisane na EU nivou, propisa o opštem deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane i promociji poljoprivrednih proizvoda i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i propisa o kvalitetu pojedinačnih kategorija hrane (ne harmonizovano područje); analizu proizvodnje i prometa proizvoda iz pojedinih grana prehrambene industrije; učešće u pripremi mera i programa razvoja pojedinih grana prehrambene industrije, kao i programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške unapređenju konkurentnosti i dostizanja standarda kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, organskoj proizvodnji, kao i promociji poljoprivrednih proizvoda; ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti, kontrolu ispunjenosti uslova za korišćenje oznaka geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode; izdavanje kontrolnih markica ovlašćenim korisnicima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla; izrada ekonomskih analiza i informacija o stanju u oblastima proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla izuzev vina i alkoholnih pića, prehrambene industrije, prerade voća i povrća, proizvodnje piva i bezalkoholnih pića i organske proizvodnje; učešće u pripremi i implementaciji projekata koji iz gore navedenih oblasti politike kvaliteta, organske proizvodnje i promocije poljoprivrednih proizvoda; organizaciju rada i poslova vezanih za učestvovanje u radu Komisije Codex Alimentarius; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

5. Grupa za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu domaće i svetske proizvodnje, prerade, potrošnje, prometa i cena primarnih poljoprivrednih proizvoda animalnog porekla, kao i prerađevina animalnog porekla, vođenje evidencije brojnog stanja stočnog fonda, programa unapređenja stočarstva, uvoza priplodnog materijala; izradu bilansa proizvodnje i potrošnje najvažnijih proizvoda stočarske proizvodnje i izradu efekata mera u oblasti stočarske proizvodnje; vođenje registra odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima kao i registra izvođača veštačkog osemenjavanja; analizu stanja i davanje projekcije razvoja stočarstva; učešće u izradi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti stočarstva, ribarstva, pčelarstva i prehrambene industrije, primarne stočarske proizvodnje i prerade, i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima; sprovođenje politike unapređenja kvaliteta proizvoda stočarstva; pripremu predloga za dugoročnu, srednjoročnu i godišnju razvojnu politiku u oblasti stočarske proizvodnje i prerađivačke industrije; učešće u pripremi međunarodnih sporazuma iz oblasti poljoprivrede i ribarstva; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

6. Grupa za vinogradarstvo i vinarstvo obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu proizvodnje, prerade, potrošnje, prometa i cena grožđa i vina odnosno proizvoda od grožđa i vina i aromatizovanih proizvoda vina, u cilju predlaganja mera politike i uređenja tržišta, politike kvaliteta i strateškog razvoja oblasti vina i aromatizovanih proizvoda od vina; analizu stanja razvoja vinogradarstva i vinarstva; učešće u pripreme strateških dokumenta vezanih za proces pregovora o članstvu u EU; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti uređenja tržišta i politike kvaliteta vina i aromatizovanih proizvoda od vina i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima, kao i pripremu tehničkih propisa iz ove oblasti; učešće u pripremi strateških mera i programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške vinogradarskoj i vinarskoj proizvodnji; ustanovljavanje oznaka geografskog porekla (PDO/PGI) za vina i aromatizovane proizvode od vina i proizvodnju i kontrolu proizvodnje vina i aromatizovanih proizvoda od vina sa oznakom geografskog porekla, ispunjenost uslova za korišćenje oznaka za vina sa geografskim poreklom i izdavanja evidencionih markica za vina sa geografskim poreklom; ovlašćivanje Kontrolnih organizacija, laboratorija za ispitivanje parametara kvaliteta grožđa, vina i drugih proizvoda i Stručne organizacije za Vinogradarski registar, kao i vođenje Liste senzornih ocenjivača vina; uspostavljanje i vođenje Vinogradarskog registra; sprovođenje procedura odobravanja podataka za deklarisanje vina odnosno izdavanja kontrolnih brojeva; vođenje evidencija u vinogradarstvu i vinarstvu; učešće u pripremi međunarodnih sporazuma i projekata vezanih za vinogradarstvo i vinarstvo; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast