Sektor za finansijsko upravljanje

finansije

Sektor za finansijsko upravljanje obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu predloga priloga za memoranduma o budžetu, Predloga godišnjeg finansijskog plana za izradu zakona o budžetu, operativnih finansijskih planova i završnog računa; izradu analiza i informacija koje služe kao stručna osnova za utvrđivanje, planiranje i sprovođenje finansijske politike; obradu podataka za isplatu drugih primanja i naknada zaposlenih i angažovanih lica, nabavku osnovnih sredstava, opreme i kancelarijskog materijala, službena putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu; vođenje poslovnih knjiga i usklađivanja sa glavnom knjigom Trezora; organizaciju i vršenje finansijskih i funkcija isplata svih Programa koji definišu uslove i načine subvencionisanja poljoprivrede; praćenje realizacije finansijskih i materijalnih sredstava kao i zakonsko, namensko i ekonomično trošenje sredstava sredstava za programe i projekte kao i usklađenosti sa dinamikom realizacije plana javnih nabavki; kontrolu ispravnosti i tačnosti knjigovodstvene dokumentacije i praćenje realizacije budžeta za programe i projekte u skladu sa odobrenim mesečnim kvotama; pripremu predloga godišnjeg Plana nabavke za Ministarstvo u skladu sa Finansijskim planom Ministarstva; planiranje dinamike javnih nabavki u skladu sa odobrenim sredstvima; obradu tenderske dokumentacije; pravne poslove u vezi sa javnim nabavkama; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Sektoru za finansijsko upravljanje obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odeljenje za ekonomsko – finansijske poslove
  2. Grupa za praćenje i realizaciju javnih nabavki

1. Odeljenje za ekonomsko – finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na: učešće u pripremi i izradi predloga priloga za memoranduma o budžetu, Predloga godišnjeg finansijskog plana za izradu zakona o budžetu, operativnih finansijskih planova i završnog računa; praćenje realizacije budžeta po ekonomskim klasifikacijama i izrada periodičnih i godišnjih izveštaja o realizaciji budžeta i finansijskog plana; izradu analiza i informacija koje služe kao stručna osnova za utvrđivanje, planiranje i sprovođenje finansijske politike; pripremu finansijske dokumentacije za realizaciju isplata; obradu podataka za isplatu drugih primanja i naknada zaposlenih i angažovanih lica, nabavku osnovnih sredstava, opreme i kancelarijskog materijala, službena putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu; utvrđivanje evidencije o realizaciji finansijskih transakcija; kontrolu računovodstvenih isprava; vođenje poslovnih knjiga i usklađivanja sa glavnom knjigom Trezora; organizaciju i vršenje finansijskih i funkcija isplata svih Programa koji definišu uslove i načine subvencionisanja poljoprivrede, a odnose se na: unapređenje institucionalne podrške razvoja poljoprivrede, mere strukturne podrške u poljoprivredi, mere selekcije, realizaciju kreditne podrške u poljoprivredi, unapređenje rada poljoprivrednih savetodavnih stručnih službi, subvencionisanje mera i akcija u poljoprivredi, kao i mera koje definišu unapređenje stručnog znanja i usavršavanja u poljoprivredi; pripremu godišnjih i mesečnih bilansa potrebnih za finansiranje subvencija u poljoprivredi; praćenje stanja i izradu ekonomske analize u oblasti finansiranja subvencija u poljoprivredi; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


2. Grupa za praćenje i realizaciju javnih nabavki obavlja poslove koji se odnose na: pripremu predloga plana nabavki Ministarstva i predloga izmena plana nabavki; koordinaciju aktivnosti na izradi godišnjeg plana nabavki ministarstva; izradu internog akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke i praćenje sprovođenja internog akta; određivanje dinamike pokretanja postupaka nabavki, određivanje odgovarajuće vrste postupaka i utvrđivanje istovrsnosti dobara, usluga i radova; pripremu predloga odluka, rešenja, ugovora, obaveštenja i konkursne dokumentacije i drugih akata u postupku nabavke za potrebe Ministarstva; vođenje evidencije o zaključenim ugovorima o nabavkama i praćenje ralizacije ugovora; praćenje izvršenja plana nabavki po različitim kriterijumima; izveštavanje o izvršenju plana nabavki i dostavljanje istih Upravi za javne nabavke; izradu modela konkursne dokumentacije; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast