O IPARD programu

IPARD U REPUBLICI SRBIJI

IPARD II – instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period od 2014. do 2020. godine , namenjen je zemljama kandidatima sa ciljem pripreme za implementaciju i upravljanje Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.

IPARD II program pruža investicionu podršku EU u iznosu od 175 miliona evra i Republike Srbije u iznosu od 44 miliona evra, namenjenu jačanju konkurentnosti sektora proizvodnje i prerade hrane. Ova podrška će doprineti i postepenom prilagođavanju standardima EU u oblastima higijene, bezbednosti hrane, veterine i zaštite životne sredine, kao i diverzifikaciji ruralne ekonomije. Pomoć je namenjena direktno korisnicima, odnosno poljoprivrednim proizvođačima – pravnim i fizičkim licima. IPARD II program odobrila je Evropska unija, a usvojen je zaključkom Vlade Republike Srbije. Program se realizuje preko IPARD upravljačkog tela Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Odeljenje za ruralni razvoj) i  IPARD agencije(Uprava za agrarna plaćanja). IPARD II program Republike Srbije za period 2014–2020. godine.

 

U okviru IPARD II programskog perioda predviđene su sledeće mere:

 

  • Mera 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava;
  • Mera 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva;
  • Mera 4 – Mere u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, klime i organske proizvodnje;
  • Mera 5 – Priprema i implementacija Lokalnih razvojnih strategija (LEADER pristup);
  • Mera 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja;
  • Mera 9 – Tehnička pomoć

 

Trenutno se sprovode dve akreditovane mere (Mera 1 i Mera 3) kojima su podržane investicije u primarnoj proizvodnji i preradi u sektorima mesa, mleka, jaja, voća i povrća, grožđa i ostalih useva.

 

IPARD UPRAVLJAČKO TELO – Odeljenje za ruralni razvoj

 

Sektorskim sporazumom o mehanizmima primene finansijske pomoći od strane EU ka  Republici Srbiji u okviru  instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD), koji je potpisan između  Vlade Republike Srbije i Evropske komisije IPARD Upravljačko telo  je kao deo operativne strukture odgovorno za pripremu i sprovođenje IPARD II programa.

   Upravljačko telo vrši izradu  IPARD II programa i svih njegovih izmena i dopuna,  kontrolu i proveru mera koje treba definisati u IPARD II programu, odabir mera u okviru svakog poziva za podnošenje zahteva u okviru programa, definisanje uslova prihvatljivosti i dodelu finansijskih sredstava po meri, po pozivu, ažuriranje odgovarajućeg nacionalnog pravnog osnova za sprovođenje IPARD II programa. Upravljačko telo odgovorno je za osiguravanje da su relevantni organi obavešteni o potrebi unošenja odgovarajućih administrativnih promena, kada se takve promene zatraže nakon Odluke Komisije da se izmeni i dopuni IPARD II program. Kao deo operativne strukture Upravljačko telo obavlja poslove koji se odnose na uspostavljanje sistema nadzora, procene i izveštavanje o realizaciji IPARD II programa.

Takođe, Upravljačko telo zaduženo je za informisanje potencijalnih korisnika o mogućnostima IPARD II programa i transfer znanja svim zainteresovanim stranama.

Odlukom o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) odeljenje za ruralni razvoj određeno je za vršenje funkcije IPARD upravljačkog tela.

U sklopu IPARD Upravljačkog tela  obrazovane  se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  • Grupa za programiranje mera za unapređenje konkurentnosti i lokalnog ruralnog razvoja
  • Grupa za programiranje mera za unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima,
  • Grupa za nadzor, procenu i izveštavanje,
  • Grupa za tehničku pomoć i promociju.

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast