Informacije od javnog značaja

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/2010) svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje određenu informaciju od javnog značaja, odnosno da li mu je ona inače dostupna.

Zahtev mora da sadrži naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži, a može da sadrži i druge podatke koje olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

TRAŽILAC NE MORA NAVESTI RAZLOGE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA.

Ako zahtev ne sadrži gore navedene podatke, odnosno ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice organa vlasti dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, organ vlasti doneće zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može se podneti u pismenoj ili elektronskoj formi na sledeće adrese (zavisno od delokruga nadležnosti):

-Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, bez organa uprave u sastavu 
Nemanjina 22-26
11000 Beograd

Mirko Sekulić
mirko.sekulic@minpolj.gov.rs

Poljoprivredna inspekcija
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Vladimir Radojičić
vladimir.radojicic@minpolj.gov.rs

-Republička direkcija za vode
Bulevar umetnosti br. 2a
11070 Novi Beograd

Ivana Mutavdžić
ivana.mutavdzic@minpolj.gov.rs

-Uprava za agrarna plaćanja
Bulevar kralja Aleksandra br. 84
11000 Beograd

Milica Pavlović
milica.pavlovic@minpolj.gov.rs

-Uprava za poljoprivredno zemljište
Gračanička br. 8
11000 Beograd

Snežana Milićević
snezana.milicevic@minpolj.gov.rs

-Uprava za veterinu
Omladinskih brigada br.1
11000 Beograd

Ivana Lazić
ivana.lazic@minpolj.gov.rs 

-Direkcija za nacionalne referentne laboratorije
Batajnički drum, 7.deo, br. 10
11186 Beograd

Irena Vučić
irena.vucic@minpolj.gov.rs

Uprava za šume
Omladinskih brigada br.1
11000 Beograd

Dušica Usanović
dusica.usanovic@minpolj.gov.rs

Uprava za zaštitu bilja
Omladinskih brigada br.1
11000 Beograd

Dušan Dabović
dusan.dabovic@minpolj.gov.rs

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast