Informacije od javnog značaja

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/2010) svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje određenu informaciju od javnog značaja, odnosno da li mu je ona inače dostupna.

Zahtev mora da sadrži naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži, a može da sadrži i druge podatke koje olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

TRAŽILAC NE MORA NAVESTI RAZLOGE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA.

Ako zahtev ne sadrži gore navedene podatke, odnosno ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice organa vlasti dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, organ vlasti doneće zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može se podneti u pismenoj formi na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Nemanjina
22-26
11000
Beograd

ili elektronskoj formi, na sledeće elektronske adrese (zavisno od delokruga nadležnosti):

Uži deo ministarstva
Mirko Sekulić (u delu poljoprivrede)
mirko.sekulic@minpolj.gov.rs

Vladimir Radojičić (poljoprivredna inspekcija)
vladimir.radojicic@minpolj.gov.rs

Rade Pejović (u delu zaštite životne sredine)
rade.pejovic@eko.minpolj.gov.rs

Republička direkcija za vode
Ivana Mutavdžić
ivana.mutavdzic@minpolj.gov.rs

Milica Pavlović
milica.pavlovic@minpolj.gov.rs

Uprava za agrarna plaćanja
Mirjana Tadić
mirjana.tadic@minpolj.gov.rs

Uprava za poljoprivredno zemljište
Violeta Vukićević
violeta.vukicevic@minpolj.gov.rs

Uprava za veterinu
Zlatko Kuzmanović
zlatko.kuzmanovic@minpolj.gov.rs

Sandra Barić
sandra.baric@minpolj.gov.rs

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije
Violeta Andrić
violeta.andric@minpolj.gov.rs

Uprava za šume
Dušica Usanović
dusica.usanovic@minpolj.gov.rs

Uprava za zaštitu bilja
Dušan Dabović
dusan.dabovic@minpolj.gov.rs

Ivana Nikolić
ivana.nikolic@minpolj.gov.rs

Agencija za zaštitu životne sredine
Nikola Pajčin
nikola.pajcin@sepa.gov.rs

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast