Информације од јавног значаја

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.

Захтев мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи и друге податке које олакшавају проналажење тражене информације.

ТРАЖИЛАЦ НЕ МОРА НАВЕСТИ РАЗЛОГЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА.

Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети у писменој или електронској форми на следеће адресе (зависно од делокруга надлежности):

-Министарство пољопривреде и заштите животне средине, без органа управе у саставу
Немањина 22-26
11000 Београд

Мирко Секулић

mirko.sekulic@minpolj.gov.rs

Пољопривредна инспекција

Омладинских бригада 1

11070 Нови Београд

Владимир Радојичић
vladimir.radojicic@minpolj.gov.rs

-Републичка дирекција за воде

Булевар уметности бр. 2а

11070 Нови Београд

Милица Миленковић

milica.milenkovic@minpolj.gov.rs

-Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84

11000 Београд

Милица Павловић
milica.pavlovic@minpolj.gov.rs

-Управа за пољопривредно земљиште

Грачаничка бр. 8

11000 Београд
Виолета Вукићевић
violeta.vukicevic@minpolj.gov.rs

-Управа за ветерину
Омладинских бригада бр.1

11000 Београд

Ивана Лазић

ivana.lazic@minpolj.gov.rs 

-Дирекција за националне референтне лабораторије

Батајнички друм, 7.део, бр. 10

11186 Београд
Ирена Вучић
irena.vucic@minpolj.gov.rs

Управа за шуме

Омладинских бригада бр.1

11000 Београд

Душица Усановић
dusica.usanovic@minpolj.gov.rs

Управа за заштиту биља
Омладинских бригада бр.1

11000 Београд

Душан Дабовић
dusan.dabovic@minpolj.gov.rs

Категорије

Скорашњи чланци

Величина текста
Контраст