Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Sektor za finansijsko upravljanje

Sektor za finansijsko upravljanje obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu predloga priloga za memoranduma o budžetu, Predloga godišnjeg finansijskog plana za izradu zakona o budžetu, operativnih finansijskih planova i završnog računa; izradu analiza i informacija koje služe kao stručna osnova za utvrđivanje, planiranje i sprovođenje finansijske politike; obradu podataka za isplatu drugih primanja i naknada zaposlenih i angažovanih lica, nabavku osnovnih sredstava, opreme i kancelarijskog materijala, službena putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu; vođenje poslovnih knjiga i usklađivanja sa glavnom knjigom Trezora; organizaciju i vršenje finansijskih i funkcija isplata svih Programa koji definišu uslove i načine subvencionisanja poljoprivrede; praćenje realizacije finansijskih i materijalnih sredstava kao i zakonsko, namensko i ekonomično trošenje sredstava sredstava za programe i projekte u oblasti zaštite životne sredine kao i usklađenosti sa dinamikom realizacije plana javnih nabavki; kontrolu ispravnosti i tačnosti knjigovodstvene dokumentacije i praćenje realizacije budžeta za programe i projekte u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa odobrenim mesečnim kvotama; pripremu Predlog finansijskog plana za programe i projekte u oblasti zaštite životne sredine, za izradu Zakona o budžetu; pripremu Finansijskog plan za programe i projekte u oblasti zaštite životne sredine; postupanje po zahtevima za odobrenje kratkoročnih i dugoročnih kredita i subvencije kamatne stope; realizaciju zaključenih ugovora potpisanih od strane Ministarstva, poslovnih banaka, osiguravajućih kompanija i Ministarstva finansija – Uprave za trezor, a kojima su uređeni uslovi, način i kriterijumi za odobravanje sredstava kreditne podrške u poljoprivredi; pripremu predloga godišnjeg Plana nabavke za Ministarstvo u skladu sa Finansijskim planom Ministarstva; planiranje dinamike javnih nabavki u skladu sa odobrenim sredstvima; obradu tenderske dokumentacije; pravne poslove u vezi sa javnim nabavkama; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Sektoru za finansijsko upravljanje obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odeljenje za ekonomsko – finansijske poslove
  2. Odeljenje za finansijsko praćenje programa i projekata u oblasti zaštite životne sredine
  3. Grupa za realizaciju i kreditne podrške u poljoprivredi
  4. Grupa za planiranje i izveštavanje o javnim nabavkama
  5. Grupa za praćenje i realizaciju javnih nabavki
  6. Odsek za ekonomske instrumente u oblasti zaštite životne sredine

Odeljenje za ekonomsko – finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na: učešće u pripremi i izradi predloga priloga za memoranduma o budžetu, Predloga godišnjeg finansijskog plana za izradu zakona o budžetu, operativnih finansijskih planova i završnog računa; praćenje realizacije budžeta po ekonomskim klasifikacijama i izrada periodičnih i godišnjih izveštaja o realizaciji budžeta i finansijskog plana; izradu analiza i informacija koje služe kao stručna osnova za utvrđivanje, planiranje i sprovođenje finansijske politike; pripremu finansijske  dokumentacije za realizaciju isplata; obradu podataka za isplatu drugih primanja i naknada zaposlenih i angažovanih lica, nabavku osnovnih sredstava, opreme i kancelarijskog materijala, službena putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu; utvrđivanje evidencije o realizaciji finansijskih transakcija; kontrolu računovodstvenih isprava; vođenje poslovnih knjiga i usklađivanja sa glavnom knjigom Trezora; organizaciju i vršenje finansijskih i funkcija isplata svih Programa koji definišu uslove i načine subvencionisanja poljoprivrede, a odnose se na: unapređenje institucionalne podrške razvoja poljoprivrede, mere strukturne podrške u poljoprivredi, mere selekcije, realizaciju kreditne podrške u poljoprivredi, unapređenje rada poljoprivrednih savetodavnih stručnih službi, subvencionisanje mera i akcija u poljoprivredi, kao i mera koje definišu unapređenje stručnog znanja i usavršavanja u poljoprivredi; pripremu godišnjih i mesečnih bilansa potrebnih za finansiranje subvencija u poljoprivredi; praćenje stanja i izradu ekonomske analize u oblasti finansiranja subvencija u poljoprivredi; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


Odeljenje za finansijsko praćenje programa i projekata u oblasti zaštite životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: praćenje realizacije finansijskih i materijalnih sredstava kao i zakonsko, namensko i ekonomično trošenje sredstava sredstava za programe i projekte u oblasti zaštite životne sredine kao i usklađenosti sa dinamikom realizacije plana javnih nabavki; kontrolu ispravnosti i tačnosti knjigovodstvene dokumentacije i praćenje realizacije budžeta za programe i projekte u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa odobrenim mesečnim kvotama; pripremu planova i izveštaje o izvršenju budžeta koji se odnose na programe i projekte u oblasti zaštite životne sredine; pripremu Predlog finansijskog plana za programe i projekte u oblasti zaštite životne sredine, za izradu Zakona o budžetu; pripremu Finansijskog plan za programe i projekte u oblasti zaštite životne sredine; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


Grupa za realizaciju i kreditne podrške u poljoprivredi obavlja poslove koji se odnose na: postupanje po zahtevima za odobrenje kratkoročnih i dugoročnih kredita i subvencije kamatne stope; realizaciju zaključenih ugovora potpisanih od strane Ministarstva, poslovnih banaka, osiguravajućih kompanija i Ministarstva finansija – Uprave za trezor, a kojima su uređeni uslovi, način i kriterijumi za odobravanje sredstava kreditne podrške u poljoprivredi; izradu kvartalnih i godišnjih izveštaja trošenja sredstava Fonda za podsticanje poljoprivredne proizvodnje, izveštaja o odobrenim subvencijama po bankama i namenama; izrade finansijskog plana za budžetsku godinu po usvajanju budžeta Republike Srbije, praćenje sprovođenje zakonitog, namenskog i ekonomičnog trošenja sredstava za namenjenih kreditnoj podršci; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


Grupa za planiranje i izveštavanje o javnim nabavkama obavlja poslove koji se odnose na: pripremu predloga plana nabavki Ministarstva i predloga izmena plana nabavki; koordinaciju aktivnosti na izradi godišnjeg plana nabavki ministarstva; izradu internog akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke i praćenje sprovođenja internog akta; kontrolu primene zakonskih kriterujuma za planiranje nabavki i načina iskazivanja potreba;  određivanje dinamike pokretanja postupaka  nabavki, određivanje odgovarajuće vrste postupaka i utvrđivanje istovrsnosti dobara, usluga i radova;  praćenje izvršenja plana nabavki po različitim  kriterijumima; izveštavanje o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu, sačinjavanje  kvartalnih izveštaja o izvršenju plana nabavki  i dostavljanje istih Upravi za javne nabavke;  izradu modela konkursne dokumentacije; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


Grupa za praćenje i realizaciju javnih nabavki  obavlja poslove koji se odnose na: učešće u pripremi predloga plana nabavki Ministarstva i predloga izmena plana nabavki;  koordinaciju sprovođenja postupaka nabavki u Ministarstvu; pripremu predloga odluka, rešenja, ugovora, obaveštenja i konkursne dokumentacije i drugih akata u postupku nabavke za potrebe Ministarstva; vođenje evidencije o zaključenim ugovorima o  nabavkama i praćenje ralizacije ugovora; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


Odsek za ekonomske instrumente u oblasti zaštite životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu finansijskih mehanizama i ekonomskih instrumenata kojima se obezbeđuje zaštita životne sredine; praćenje ekonomskih stimulativnih mera u oblasti zaštite životne sredine i analizu efekata primene mera; koordinaciju aktivnosti na organizovanju i praćenju izrade i realizacije programa, projekata i drugih aktivnosti koje se finansiraju iz namenskih prihoda za zaštitu i unapređenje životne sredine; utvrđivanje ciljeva politike zaštite životne sredine u oblasti finansiranja zaštite životne sredine, planiranje i sprovođenje programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređivanja životne sredine, kao i u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije; planiranje i pripremu javnih konkursa;  sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine; učešće u pripremi programa rada i izveštaja o radu; obračun i evidenciju naplate naknada koje plaćaju zagađivači životne sredine, odnosno obveznici plaćanja naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, odnosno ambalažu ili upakovan proizvod, po vrsti naknade u skladu sa zakonom; vođenje liste obveznika plaćanja naknade kojima je utvrđena obaveza plaćanja i obveznika kojima je izdato rešenje za plaćanje naknade; pripremu podataka o obveznicima koji nisu izmirili obaveze utvrđene rešenjem; iniciranje za dostavljanje  opomena za docnju u plaćanju; saradnju sa Agencijom za zaštitu životne sredine radi korišćenja odgovarajućih registara za utvrđivanje količine i porekla emisija, uvezenih odnosno proizvedenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebi tokovi otpada, ambalaže i upakovanih proizvoda;  obavlja i druge poslove iz ove oblasti.